Arxius

Archive for gener de 2018

El mal negoci de l’AVE

20180122-636522207734043402_20180122123008-k5vD-U44215044560PVC-992x558@LaVanguardia-Web.jpg (992×558)

Mentre que els dèficits d’inversió pública a Catalunya es perpetuen, l’Estat continua avançant en la recentralització a través d’una infraestructura estrella com l’AVE. Concretament, el nou tram que s’acaba d’inaugurar, sempre en sentit radial, és entre Madrid i Castellón. La construcció d’aquesta obra faraònica sempre passa pel centre. Un enllaç qualificat d’excepcional pel ministre de Foment Íñigo de la Serna. De fet, el càntabre no dubta a considerar-lo un èxit rotund. La qüestió és, però, per a qui? Des del punt de vista polític, Espanya és la segona potència mundial en trens d’alta velocitat. La xarxa construïda fins ara és de 3.240 kilòmetres. Més que França (2.036 km), Japó (2.664 km) o Alemanya (1,013 km), molts més que els EUA (362 km en funcionament) i només superats per la Xina (11.132 km). L’inconvenient, no menor, és que l’AVE és una pèssima inversió, tant financera com social. Poques línies mundials són rendibles i cap de nacional ho és. Només cal considerar que la línia París-Lió, per exemple, de 400 quilòmetres, i tota la xarxa actual d’Espanya varen tenir exactament el mateix nombre de passatgers l’any passat. Mentre que Espanya té una mitjana només lleugerament superior a 10.000 passatgers anuals per quilòmetre, la línia París-Lió supera els 60.000 (6 vegades més) i la de Tòquio-Osaka arriba a 300.000 (30 vegades més). Aquest tipus d’infraestructures tenen sentit econòmic quan vertebren territoris dinàmics i densament poblats en superfícies no massa grans. No és el cas d’Espanya, amb endarreriments crònics, que compta amb una població escassa i una orografia complicada. El que és una medalla pels polítics és una càrrega pels contribuents. Concretament, el cost del projecte ferroviari d’alta velocitat supera els 50.000 milions d’euros i això equival a un pagament de 2.700 euros per família.

L’informe que analitza la manca de rendibilitat econòmica de l’AVE ha estat realitzat per Ofelia Betancor, de la Universitat de Las Palmas de Gran Canaria, i Gerard Llobet. La línia més freqüentada i menys ruïnosa de totes, entre Madrid i Barcelona, amb prou feines aconseguirà recuperar a llarg termini el 45% del capital invertit; les línies Madrid-Andalusia, poc més de l’11%; Madrid-Llevant, menys del 10%; i les connexions de Madrid amb el Nord d’Espanya, ni tan sols arribaran a cobrir els seus costos variables de funcionament, de manera que no es preveu que es recuperi res de la inversió inicial. És a dir, que no només tots els euros invertits ho són a fons perdut (no es recuperaran mai), sinó que, a més, s’han de subvencionar les despeses d’explotació ordinàries.

En termes socials, la rendibilitat també és negativa. Això vol dir que contribueix a agreujar les desigualtats socials.Les classes mitjanes paguen el cost amb impostos, però més del 75% dels usuaris de l’AVE són persones amb renda elevada. L’efecte sobre les classes baixes, que utilitzen les línies convencionals, deixades de la mà de l’Estat, és regressiu. Els ciutadans que no utilitzen l’AVE subvencionen obligatòriament els que sí l’utilitzen. Naturalment, entre els beneficiats per l’alta velocitat també hi comptem directament les empreses proveïdores i constructores, totes ben connectades políticament, que obtenen ingressos extraordinaris gràcies al pressupost públic. Aquests ingressos, si s’haguessin d’obtenir en condicions de competència i en absència de privilegis, serien molt inferiors. Els trens de rodalies, per la seva banda, no reben el manteniment necessari i el servei es degrada. Només cal pensar en la línia Barcelona-Manresa-Lleida, que continua al mateix pas que quan es va inaugurar, fa més de 150 anys! També les línies ferroviàries de mercaderies se’n ressenten. El Corredor Mediterrani, una infraestructura que sí té una anàlisi cost-benefici positiva i que reactivaria econòmicament tot l’arc mediterrani, és abandonat i negligit sistemàticament pel govern central.

Si l’AVE no promou ni el creixement econòmic, ni el desenvolupament territorial, ni l’equitat social entre ciutadans, alhora que l’impacte sobre la indústria i el turisme de les ciutats per on passa és irrellevant, a qui beneficia? Com destaquen els dos investigadors mencionats, l’AVE és un projecte de l’administració pública i els rèdits que ofereix són polítics. Els ministeris no detallaran cap anàlisi cost-benefici, però sí continuaran promocionant aquesta obra amb l’argument fal·laç de l’equilibri territorial i la reactivació de la demanda. I mentre els contribuents expoliats no en siguin conscients, amb els seus vots contribuiran a la perpetuació d’unes inversions nefastes.

____________________________________________________________________________________________

Mientras que los déficits de inversión pública en Cataluña se perpetúan, el Estado continúa avanzando en la recentralización a través de una infraestructura estrella como el AVE. Concretamente, el nuevo tramo que se acaba de inaugurar, siempre en sentido radial, es entre Madrid y Castellón. La construcción de esta obra faraónica siempre pasa por el centro. Un enlace calificado de excepcional por el ministro de Fomento Íñigo de la Serna. De hecho, el cántabro no duda en considerarlo un éxito rotundo. La cuestión, sin embargo, es ¿para quién? Desde el punto de vista político, España es la segunda potencia mundial en trenes de alta velocidad. La red construida hasta ahora es de 3.240 kilómetros. Más que en Francia (2.036 km), Japón (2.664 km) o Alemania (1.013 km), muchos más que en los EE.UU. (362 km en funcionamiento) y sólo superados por China (11.132 km). El inconveniente, no menor, es que el AVE es una pésima inversión, tanto financiera como social. Pocas líneas mundiales son rentables y  ninguna de nacional lo es. Sólo hay que considerar que la línea París-Lyon, por ejemplo, de 400 kilómetros, y toda la red actual de España tuvieron exactamente el mismo número de pasajeros el año pasado. Mientras que España tiene una media sólo ligeramente superior a 10.000 pasajeros anuales por kilómetro, la línea París-Lyon supera los 60.000 (6 veces más) y la de Tokio-Osaka llega a 300.000 (30 veces más). Este tipo de infraestructuras tienen sentido económico cuando vertebran territorios dinámicos y densamente poblados en superficies no demasiado grandes. No es el caso de España, con retrasos crónicos, que cuenta con una población escasa y una orografía complicada. Lo que es una medalla para los políticos es una carga para los contribuyentes. Concretamente, el coste del proyecto ferroviario de alta velocidad supera los 50.000 millones de euros y eso equivale a un pago de 2.700 euros por familia.

El informe que analiza la falta de rentabilidad económica del AVE ha sido realizado por Ofelia Betancor, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, y Gerard Llobet. La línea más frecuentada y menos ruinosa de todas, entre Madrid y Barcelona, ​​apenas conseguirá recuperar a largo plazo el 45% del capital invertido; las líneas Madrid-Andalucía, poco más del 11%; Madrid-Levante, menos del 10%; y las conexiones de Madrid con el Norte de España, ni siquiera llegarán a cubrir sus costes variables de funcionamiento, por lo que no se prevé que se recupere nada de la inversión inicial. Es decir, que no sólo todos los euros invertidos lo son a fondo perdido (no se recuperarán nunca), sino que, además, hay que subvencionar los gastos de explotación ordinarios.

En términos sociales, la rentabilidad también es negativa. Esto significa que contribuye a agravar las desigualdades sociales. Las clases medias pagan el coste con impuestos, pero más del 75% de los usuarios del AVE son personas con renta elevada. El efecto sobre las clases bajas, que utilizan las líneas convencionales, abandonadas de la mano del Estado, es regresivo. Los ciudadanos que no utilizan el AVE subvencionan obligatoriamente a los que sí lo utilizan. Naturalmente, entre los beneficiados por la alta velocidad también contamos directamente las empresas proveedoras y constructoras, todas bien conectadas políticamente, que obtienen ingresos extraordinarios gracias al presupuesto público. Estos ingresos, si se hubieran de obtener en condiciones de competencia y en ausencia de privilegios, serían muy inferiores. Los trenes de cercanías, por su parte, no reciben el mantenimiento necesario y el servicio se degrada. Basta con pensar en la línea Barcelona-Manresa-Lleida, que continúa funcionando al mismo paso que cuando se inauguró, hace más de 150 años! También las líneas ferroviarias de mercancías se resienten. El Corredor Mediterráneo, una infraestructura que sí tiene un análisis coste-beneficio positiva y que reactivaría económicamente todo el arco mediterráneo, es abandonado y descuidado sistemáticamente por el gobierno central.

Si el AVE no promueve ni el crecimiento económico, ni el desarrollo territorial, ni la equidad social entre ciudadanos, al tiempo que el impacto sobre la industria y el turismo de las ciudades por donde pasa es irrelevante, ¿a quién beneficia? Como destacan los dos investigadores mencionados, el AVE es un proyecto de la administración pública y los réditos que ofrece son políticos. Los ministerios no detallarán ningún análisis coste-beneficio, pero sí continuarán promocionando esta obra con el argumento falaz del equilibrio territorial y la reactivación de la demanda. Y mientras los contribuyentes expoliados no sean conscientes de ello, con sus votos contribuirán a la perpetuación de unas inversiones nefastas.

El proper crac

IMG_2615.png (903×697)

Segons les previsions de Mario Draghi, president del Banc Central Europeu (BCE), les compres acumulades de deute públic per part del banc emissor superaran els 2,5 bilions d’euros aquest 2018. El BCE s’ha convertit en el hedge fund més important del món en renda fixa, amb uns actius directament gestionats per valor de 2,28 bilions d’euros. El 82,6% és deute sobirà o bons governamentals (deute públic dels Estats), el 10,5% són “covered bonds” (bons amb garantia del deute públic) i la resta són cèdules hipotecàries i bons corporatius. El tipus d’interès continuarà a nivells aberrantment baixos, propers al 0%, mentre la inflació no repunti. Economistes austríacs com Ludwig von Mises o Friedrich Hayek ens expliquen com aquesta política monetària tan expansiva és la causant dels cicles econòmics recurrents i, també, de la creixent inestabilitat política a Europa. Tipus d’interès artificialment baixos distorsionen les decisions de consum i inversió de famílies i empreses, formant bombolles insostenibles que acabaran punxant. La gran disponibilitat de diner barat i l’accés al crèdit fàcil provoca errors massius i sostinguts en sectors de negocis allunyats del consum final, com l’immobiliari, que, tard o d’hora, es convertirà en una recessió econòmica. Un tipus d’interès molt baix desincentiva l’estalvi, però alhora permet iniciar projectes d’inversió amb taxes de rendiment ínfimes finançats amb crèdit bancari.

Fixem-nos que la inflació, entesa com l’increment generalitzat dels preus dels béns de consum, és baixa en el nostre entorn, però que, en canvi, el preu de les accions i altres actius financers no para de créixer. Els índexs borsaris mundials estan en máxims històrics, com el Dax alemany i el Footsie britànic. Als EUA, els tres principals indicadors (Dow Jones, S&P 500 i Nasdaq) revaliden màxims contínuament. Quan el banc central decideixi incrementar el tipus d’interès, el boom es pot convertir en un crac borsari i algunes empreses glamuroses amb projectes d’inversió a mig fer, enganyats per la política monetària ultralaxa, tindran un abrupte final. L’expansió monetària també ajuda a entendre la paràlisi de la productivitat. Els projectes poc rendibles s’inicien en els booms econòmics gràcies al diner barat. Una legió d’empreses zombis es mantenen artificialment vives gràcies al finançament privilegiat de bancs comercials, que opten per continuar refinançant el seu passiu abans de donar per perduts els crèdits i empitjorar els balanços bancaris.

Aquesta política monetària tan ultraexpansiva també té part de responsabilitat en una redistribució de la renda desigual i injusta. Els primers en rebre el nou diner creat, especialment les entitats financeres i els endeutats governs de l’eurozona, en surten beneficiats. Tanmateix, no són poques les empreses que prosperen gràcies al BOE o a privilegis concedits pel regulador. Per contra, la gran majoria de la població en surt perjudicada. Mentre que jubilats i treballadors perden poder adquisitiu amb pensions i salaris estancats, les persones amb rendes més elevades provinents de guanys del capital, propietàries d’accions i altres actius financers, veuen augmentar la seva fortuna. Friedrich Hayek, a la seva obra “Dret, legislació i llibertat”, explica com la concessió de privilegis a una minoria posa en perill l’harmonia social. La frustració s’apodera de grups cada vegada més nombrosos, que donaran suport a partits polítics extremistes i propiciaran el seu ascens. A Alemanya, la reedició de la gran coalició entre Angela Merkel i Martin Schulz, els dos partits tradicionalment majoritaris, ha costat moltíssim per l’ascens de la ultradretana Alternativ für Deutschland. Del creixent descontentament popular i inestabilitat política es culpa a la globalització i l’onada de refugiats. Però l’ascens de la ultradreta també és un fet a Àustria, Txèquia o, fins i tot, la França de Marine Le Pen. I a la república txeca el nombre de refugiats és baix i el creixement econòmic raonablement alt. A bona part d’Europa, de fet, prosperen els partits més radicals i extremistes, independentment del nombre de refugiats acollits. I una part de responsabilitat rau en els bancs centrals i lexcessiva creació de moneda i crèdit.

L’estroncament de la productivitat i el fre dels augments salarials motiva que el vot vagi a líders polítics populistes, que prometen revertir les pèrdues amb programes socials generosos i polítiques públiques marcadament estatistes. I això significa que el cercle viciós es retroalimenta, perquè l’expansió dels governs, amb més normatives i més dèficits, contribueix a l’augment imparable del deute públic. I quan aquests títols de deute siguin adquirits pel sector financer s’utilitzaran per crear més diner i més crèdit. En definitiva, que en nom de l’estabilització de l’economia es contribueix a la formació de crisis financeres periòdiques i que amb l’esquer de la redistribució de rendes s’incrementen encara més les desigualtats existents. Vivim en el món de la postveritat, on les aparences són més importants que el contingut i on l’engany i la manipulació tenen una presència constant i ubiqua a les nostres vides. El procés de polarització política recorda inevitablement el dels anys trenta del segle passat, fet que hauria d’alarmar la població i fer despertar als líders polítics.

____________________________________________________________________________________________

Según las previsiones de Mario Draghi, presidente del Banco Central Europeo (BCE), las compras acumuladas de deuda pública por parte del banco emisor superarán los 2,5 billones de euros el año 2018. El BCE se ha convertido en el hedge fund más importante del mundo en renta fija, con unos activos directamente gestionados por valor de 2,28 billones de euros. El 82,6% es deuda soberana o bonos gubernamentales (deuda pública de los Estados), el 10,5% son “covered bonds” (bonos con garantía de la deuda pública) y el resto son cédulas hipotecarias y bonos corporativos. El tipo de interés continuará a niveles aberrantmente bajos, cercanos al 0%, mientras la inflación no repunte. Economistas austriacos como Ludwig von Mises o Friedrich Hayek nos explican cómo esta política monetaria tan expansiva es la causante de los ciclos económicos recurrentes y, también, de la creciente inestabilidad política en Europa. Un tipo de interés artificialmente bajo distorsiona las decisiones de consumo e inversión de familias y empresas, formando burbujas insostenibles que acabarán pinchando. La gran disponibilidad de dinero barato y el acceso al crédito fácil provoca errores masivos y sostenidos en sectores de negocios alejados del consumo final, como el inmobiliario, que, tarde o temprano, se convertirá en una recesión económica. Un tipo de interés muy bajo desincentiva el ahorro, pero a la vez permite iniciar proyectos de inversión con tasas de rendimiento ínfimas financiados con crédito bancario.

Fijémonos en que la inflación, entendida como el incremento generalizado de los precios de los bienes de consumo, es baja en nuestro entorno, pero que, en cambio, el precio de las acciones y otros activos financieros no para de crecer. Los índices bursátiles mundiales están en máximos históricos, como el Dax alemán y el Footsie británico. En los EE.UU., los tres principales indicadores (Dow Jones, S&P 500 y Nasdaq) revalidan máximos continuamente. Cuando el banco central decida incrementar el tipo de interés, el boom se puede convertir en un crack bursátil y algunas empresas glamorosas con proyectos de inversión a medio hacer, engañados por la política monetaria ultralaxa, sufrirán un abrupto final. La expansión monetaria también ayuda a entender la parálisis de la productividad. Los proyectos poco rentables se inician en los booms económicos gracias al dinero barato. Una legión de empresas zombis se mantienen artificialmente vivas gracias a la financiación privilegiada de bancos comerciales, que optan por continuar refinanciando su pasivo antes de dar por perdidos los créditos y empeorar los balances bancarios.

Esta política monetaria tan ultraexpansiva también tiene parte de responsabilidad en una redistribución de la renta desigual e injusta. Los primeros en recibir el nuevo dinero creado, especialmente las entidades financieras y los endeudados gobiernos de la eurozona, se benefician. No son pocas las empresas que prosperan gracias al BOE o a privilegios concedidos por el regulador. Por el contrario, la gran mayoría de la población sale perjudicada. Mientras que jubilados y trabajadores pierden poder adquisitivo con pensiones y salarios estancados, las personas con rentas más elevadas provenientes de ganancias del capital, propietarias de acciones y otros activos financieros, ven aumentar su fortuna. Friedrich Hayek, en su obra “Derecho, legislación y libertad”, explica cómo la concesión de privilegios a una minoría pone en peligro la armonía social. La frustración se apodera de grupos cada vez más numerosos, que apoyarán a partidos políticos extremistas y propiciarán su ascenso. En Alemania, la reedición de la gran coalición entre Angela Merkel y Martin Schulz, los dos partidos tradicionalmente mayoritarios, ha costado muchísimo por el ascenso de la ultraderechista Alternativ für Deutschland. Del creciente descontento popular e inestabilidad política se culpa a la globalización y la ola de refugiados. Pero el ascenso de la ultraderecha también es un hecho en Austria, Chequia o, incluso, la Francia de Marine Le Pen. Y en la república checa el número de refugiados es bajo y el crecimiento económico razonablemente alto. En buena parte de Europa, de hecho, prosperan los partidos más radicales y extremistas, independientemente del número de refugiados acogidos. Y una parte de responsabilidad radica en los bancos centrales y la excesiva creación de moneda y crédito.

El déficit de productividad y el freno de los aumentos salariales motiva que el voto vaya a líderes políticos populistas, que prometen revertir las pérdidas con programas sociales generosos y políticas públicas marcadamente estatistas. Y esto significa que el círculo vicioso se retroalimenta, porque la expansión de los gobiernos, con más normativas y más déficits, contribuye al aumento imparable de la deuda pública. Y cuando estos títulos de deuda sean adquiridos por el sector financiero se utilizarán para crear más dinero y más crédito. En definitiva, que en nombre de la estabilización de la economía se contribuye a la formación de crisis financieras periódicas y que con el señuelo de la redistribución de rentas se incrementan aún más las desigualdades existentes. Vivimos en el mundo de la postverdad, donde las apariencias son más importantes que el contenido y donde el engaño y la manipulación tienen una presencia constante y ubicua en nuestras vidas. El proceso de polarización política recuerda inevitablemente el de los años treinta del siglo pasado, lo que debería alarmar a la población y hacer despertar a los líderes políticos.

Pensions, la tempesta perfecta

1381844875.jpg (647×485)

Tothom és conscient que tenim un problema molt greu en el pagament de les pensions, tant presents com, encara més, futures. Tothom, excepte els polítics que ens governen, que no es cansen de repetir, per activa i per passiva, que el sistema no perilla i que el pagament de les pensions està assegurat. Els problemes estructurals de l’envelliment poblacional i la conseqüent reducció de la ràtio entre ocupats i pensionistes és irresoluble a curt i mitjà termini. El percentatge de persones que treballen a Espanya, en relació a les que estan en edat de treballar, és inferior a la mitjana europea. I el model productiu, massa centrat en el turisme low-cost i en serveis de baix valor afegit, suspèn permanentment en termes de productivitat. El salari mitjà, l’any 2017, ha estat de 22.793 euros, un 0,21% inferior al del 2016.

salarios

Font: EADA.

És a dir, que malgrat la pregonada recuperació de l’economia espanyola, amb increments del PIB anuals del 3%, els salaris estan estancats. Un senyal més de la poca intensitat tecnològica de la recuperació. Una població creixentment envellida que es fonamenta en una estructura econòmica de poc valor afegit, dins un sistema institucional disfuncional i marcadament corrupte, no és sostenible. Els polítics han aprovat pegats d’urgència sense reconèixer, com diem, la gravetat de la situació. Les pensions es calculaven, fa molt de temps, tenint en compte els últims dos anys de vida laboral. Després van ser vuit anys i després quinze. Rodríguez Zapatero va reformar les pensions públiques el 2011, elevant l’edat de jubilació fins els 67 anys, establint que la base reguladora es calculi a partir dels últims 25 anys de vida laboral i augmentant fins a 37 el nombre d’anys necessaris per cobrar el 100% de la pensió. La tendència és a ampliar el període de càlcul fins abarcar, com ha suggerit la ministra de Treball i Seguretat Social Fátima Báñez, tota la vida laboral. També la popular Celia Villalobos ha recomenat, com si això fos possible amb rendes baixes, la subscripció de plans de pensions privats. Rajoy, en el seu torn, va tornar a reformar les pensions el 2013, establint el factor de sostenibilitat intergeneracional i la no indexació amb l’IPC. Des de l’any 2014, les pensions incrementen el 0,25% anual, inferior a l’increment del cost de la vida, i perden, per tant, poder adquisitiu. La secretària confederal de polítiques socials, ocupació i Seguretat Social de la UGT, Mari Carmen Barrera, ha qualificat l’augment de les pensions de «pujada de m…» i la central sindical ha iniciat una campanya de denúncia que es prolongarà durant tot l’any i que es visualitzarà amb un llaç marró. L’envelliment de la població, l’atur permanentment superior a la mitjana europea i la precarietat laboral de molts treballadors han donat un cop de mort al sistema actual, que requereix a crits canvis importants.

Retinguem algunes dades. El nombre de pensions pagades a Espanya és actualment de 9,6 milions, per un total de 8,7 milions de pensionistes (aproximadament un milió d’ells cobren dues pensions simultàniament, com jubilació i viduïtat). Això suposa una despesa superior als 110.000 milions d’euros anuals (11% del PIB). D’acord a la Comissió Europea i la Fundació d’Estudis d’Economia Aplicada (FEDEA), mantenint les actuals taxes d’ocupació i sense retallar les pensions, aquesta despesa es dispararà el 2060 fins el 18,5% del PIB. Això suposa un increment en la despesa anual superior a 83.000 milions d’euros. Actualment, la Seguretat Social ja presenta un dèficit anual de 15.000 milions d’euros, finançat amb el recurs al Fons de Reserva de les pensions, que està en camí de l’exhauriment, i amb deute públic, la més perillosa de totes les bombolles. Aquest desequilibri gegantesc, si no augmenta la productivitat del treball ni es redueix l’atur actual, pot superar perfectament els 100.000 milions d’euros (!). I per acabar de configurar la tempesa perfecta, cal recordar l’article 135 de la Constitució, reformat en temps rècord l’estiu del 2011 per iniciativa del socialista Rodríguez Zapatero amb el vist i plau del popular Mariano Rajoy (316 diputats d’un total de 350 van donar suport a la reforma constitucional). La nova redacció de l’article dóna prioritat absoluta al pagament dels interessos del deute públic. Abans que la sanitat i l’educació, amb el manteniment d’hospitals i escoles, i abans que les pensions i els serveis socials, pagant jubilacions i atenent casos d’exclusió social, cal pagar els creditors de l’Estat espanyol. Per imperatiu legal, ja que així ho mana la Constitució.

El pagament actual d’interessos, malgrat un deute públic descontrolat del 100% del PIB, és força baix. I ho és per les anòmales polítiques monetàries expansives del Banc Central Europeu. Amb un tipus d’interès nul no es paguen interessos, encara que el deute no pari de créixer. Però aquesta aberració econòmica va arribant al seu final. Els EUA, que porten la batuta en el concert econòmic internacional, ja han iniciat la pujada del tipus d’interès. De moment estan en el +1,5% i l’expectativa és a continuar l’ascens fins a recuperar nivells més normalitzats. Els programes de compra il·limitada de deute públic a cost zero van arribant a la seva fi. I per cada punt percentual d’interès, l’Estat espanyol té l’obligació constitucional de pagar el servei del deute, per un import aproximat de 10.000 milions d’euros. Per tant, un interès del 5% significaria una factura de 50.000 milions, prioritària en el pagament a tota altra despesa, incloses les pensions. Llavors hi hauran els plors i el retrunyir de dents.

____________________________________________________________________________________________

Todo el mundo es consciente de que tenemos un problema muy grave con el pago de las pensiones, tanto presentes como, aún más, futuras. Todos, excepto los políticos que nos gobiernan, que no se cansan de repetir, por activa y por pasiva, que el sistema no peligra y que el pago de las pensiones está asegurado. Los problemas estructurales del envejecimiento poblacional y la consecuente reducción de la ratio entre ocupados y pensionistas es irresoluble a corto y medio plazo. El porcentaje de personas que trabajan en España, en relación a las que están en edad de trabajar, es inferior a la media europea. Y el modelo productivo, demasiado centrado en el turismo low-cost y en servicios de bajo valor añadido, suspende permanentemente en términos de productividad. El salario medio, el año 2017, ha sido de 22.793 euros, un 0,21% inferior al de 2016.

Es decir, que a pesar de la pregonada recuperación de la economía española, con incrementos del PIB anuales del 3%, los salarios están estancados. Una señal más de la poca intensidad tecnológica de la recuperación. Una población crecientemente envejecida que se fundamenta en una estructura económica de poco valor añadido, en un sistema institucional disfuncional y marcadamente corrupto, no es sostenible. Los políticos han aprobado parches de urgencia sin reconocer, como comentamos, la gravedad de la situación. Las pensiones se calculaban, hace mucho tiempo, teniendo en cuenta los últimos dos años de vida laboral. Luego fueron ocho años y después quince. Rodríguez Zapatero reformó las pensiones públicas en 2011, elevando la edad de jubilación hasta los 67 años, estableciendo que la base reguladora se calcule a partir de los últimos 25 años de vida laboral y aumentando hasta 37 el número de años necesarios para cobrar el 100% de la pensión. La tendencia es a ampliar el periodo de cálculo hasta abarcar, como ha sugerido la ministra de Trabajo y Seguridad Social Fátima Báñez, toda la vida laboral. También la popular Celia Villalobos ha recomendado, como si eso fuera posible con rentas bajas, la suscripción de planes de pensiones privados. Rajoy, por su parte, volvió a reformar las pensiones en 2013, estableciendo el factor de sostenibilidad intergeneracional y la no indexación con el IPC. Desde el año 2014, las pensiones incrementan el 0,25% anual, inferior al incremento del coste de la vida. La secretaria confederal de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social de la UGT, Mari Carmen Barrera, calificó el aumento de las pensiones de «subida de m…» y la central sindical ha iniciado una campaña de denuncia que se prolongará durante todo el año y que se visualizará con un lazo marrón. El envejecimiento de la población, el paro permanentemente superior a la media europea y la precariedad laboral de muchos trabajadores han dado un golpe de muerte al sistema actual, que requiere a gritos cambios importantes.

Retengamos algunos datos. El número de pensiones pagadas en España es actualmente de 9,6 millones, para un total de 8,7 millones de pensionistas (aproximadamente un millón de ellos cobran dos pensiones simultáneamente, como jubilación y viudedad). Esto supone un gasto superior a los 140.000 millones de euros anuales (14% del PIB). De acuerdo a la Comisión Europea y la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA), manteniendo las actuales tasas de ocupación y sin recortar las pensiones, este gasto se disparará en 2060 hasta el 18,5% del PIB. Esto supone un incremento en el gasto anual superior a 83.000 millones de euros. Actualmente, la Seguridad Social ya presenta un déficit anual de 15.000 millones de euros, financiado con el recurso al Fondo de Reserva de las pensiones, que está camino de la extinción, y con deuda pública, la más peligrosa de todas las burbujas. Este desequilibrio gigantesco, si no aumenta la productividad del trabajo ni se reduce el paro actual, puede superar perfectamente los 100.000 millones de euros (!). Y para acabar de configurar la tempesta perfecta, hay que recordar el artículo 135 de la Constitución, reformado en tiempo récord en el verano de 2011 por iniciativa del socialista Rodríguez Zapatero con el visto bueno del popular Mariano Rajoy (316 diputados de un total de 350 apoyaron la reforma constitucional). La nueva redacción del artículo da prioridad absoluta al pago de los intereses de la deuda pública. Antes que la sanidad y la educación, con el mantenimiento de hospitales y escuelas, y antes que las pensiones y los servicios sociales, pagando jubilaciones y atendiendo casos de exclusión social, hay que pagar a los acreedores del Estado español. Por imperativo legal, ya que así lo manda la Constitución.

El pago actual de intereses, a pesar de una deuda pública descontrolada del 100% del PIB, es bastante bajo. Y lo es por las anómalas políticas monetarias expansivas del Banco Central Europeo. Con un tipo de interés nulo no se pagan intereses, aunque la deuda no pare de crecer. Pero esta aberración económica va llegando a su fin. EEUU, que llevan la batuta en el concierto económico internacional, ya han iniciado la subida del tipo de interés. De momento están en el +1,5% y la expectativa es continuar el ascenso hasta recuperar niveles más normalizados. Los programas de compra ilimitada de deuda pública a coste cero van llegando a su fin. Y por cada punto porcentual de interés, el Estado español tiene la obligación constitucional de pagar el servicio de la deuda, por un importe aproximado de 10.000 millones de euros. Por lo tanto, un interés del 5% significaría una factura de 50.000 millones, prioritaria en el pago a toda otro gasto, incluidas las pensiones. Entonces será llanto y el crujir de dientes.

El progrés humà i la negativitat cognitiva

La humanitat ha progressat vertiginosament en els darrers dos segles i mig. Malgrat els horrors del segle XX i de les dues guerres mundials, malgrat el tràgic experiment comunista d’una economia de planificació centralitzada a la Unió Soviètica, malgrat la barbàrie de la Guerra Civil espanyola i malgrat tots els malgrats, avui podem assegurar que una persona de classe mitjana del nostre entorn viu més i millor que un príncep de l’Edat Mitjana o un emperador de l’antiga Roma. No és cap casualitat ni es deu a cap caprici aleatori de la història. La inflexió en l’evolució de la humanitat la trobem a finals del segle XVIII, a la Gran Bretanya, amb l’anomenada primera revolució industrial. Abans del 1760, la pobresa, la fam, les malalties i la mort eren les companyes inseparables de l’ésser humà des del seu naixement. Només cal comprovar el canvi en alguns indicadors bàsics. L’esperança de vida, abans de la revolució industrial, era de només 30 anys. Ara, a casa nostra, és de 81 anys pels homes i 86 anys per les dones (queda molt clar quin és el sexe dèbil i quin el fort). La mortalitat infantil, abans, superava el 25%. Ara, només 1 de cada 200 nadons moren abans dels 5 anys. Gràcies al creixement exponencial de la producció, bona part de la humanitat es pot alimentar i accedir a béns de consum que abans eren inimaginables. Gràcies als avenços en l’alimentació, la medicina i la higiene, s’han eradicat epidèmies i algunes malalties que abans eren mortals. L’estatura mitjana també ha incrementat amb el temps i genis com Shakespeare o Miguel de Cervantes estarien per sota de la mitjana actual… físicament parlant! La renda per càpita mundial, només en els darrers 50 anys, ha passat de 6.000 dòlars a 16.000 dòlars, ajustada en termes d’inflació i capacitat adquisitiva. Això significa un increment total del 167% o, en termes anuals, del 3,3%. També el període d’escolarització s’ha allargat, passant d’una mitjana de 3,9 anys a 8,4. El professor Donald Boudreaux, de la Universitat George Mason, parla de la prosperitat de la humanitat en forma de pal de hoquei, per la forma de la representació gràfica d’aquest fenomen, similar a un stick d’aquest esport.

Curiosament, els mitjans de comunicació més massius ajuden a difondre la sensació que el món no està millorant, sinó empitjorant. Dels resultats d’estudis realitzats, només el 10% dels suecs, el 6% dels nord-americans, el 4% dels alemanys o el 3% dels francesos subscriuen que es vagi a millor. La resta, molt majoritària, pensa que la humanitat empitjora, que la fam i les epidèmies s’extenen per tot el món, que el terreny es desertitza i l’aigua escasseja, que el petroli i els minerals s’exhaureixen, que la capa d’ozó s’aprima i la vida del planeta perilla, que la pluja s’acidifica, que els nostres fills viuran pitjor que nosaltres i les pensions futures es desplomaran (això sí és cert pel cas particular d’Espanya), o, fins i tot, que l’impacte d’un asteroide es perfila a l’horitzó al creuar-se amb l’òrbita terrestre. Cada època té el seu leitmotiv pessimista que, quan s’incompleix, és substituït per un de nou. A la dècada de 1960 era l’explosió de la població mundial i la fam generalitzada, als anys 70 va ser l’esgotament dels recursos naturals, que va mutar en els 80 a la pluja àcida, les epidèmies en els 90 i l’escalfament global del planeta més recentment. Com explicació d’aquest pessimisme recurrent es sol argumentar que la capacitat del cervell, limitada, filtra la informació més important. I sent nosaltres els descendents d’espècies que van sobreviure als múltiples perills de l’entorn, ens fixem més en les amenaces externes que en les oportunitats o millores contrastades. Qualsevol amenaça a la supervivència és prioritària i copsa a l’instant tota la nostra atenció. Si passejant pel camp un fantàstic dia de primavera trobem una serp verinosa davant nostre, què serà més important? Admirar el paisatge o fugir corrent davant els moviments amenaçadors del rèptil?

El nostre biaix per la negativitat és permanent i, fins i tot, fisiològic. Davant la prioritat de la supervivència, la informació que rebem de l’exterior és filtrada per l’amígdala cerebral, situada a la part interna del lòbul temporal medial, i responsable de les emocions primàries com la por, la ràbia, l’alegria o l’odi. Estem programats genèticament per detectar els perills potencials i per això prioritzem les males notícies. La vida diària d’un suís, pròspera i saludable, no és notícia. La vida d’algun africà que s’arrisca a creuar el Mediterrani sí que ho és. Els efectes psicològics d’esdeveniments negatius tenen una ponderació superior a la dels positius. El temor de possibles pèrdues supera la gratificació de guanys potencials. En aquesta vida, d’alguna manera, és com si el mal dominés sobre el bé. D’aquí la importància cabdal d’entendre i difondre quins són els mecanismes pels quals la humanitat, a partir de la revolució industrial, ha progressat enormement com mai ho havia fet en els segles i mil·lenis precedents. ¿De quina manera l’extensió generalitzada del lliure mercat, en un entorn institucional específic capaç de limitar els abusos del poder, ha elevat els nivells de benestar a cotes impensades? Aquesta és la clau. Els falsos profetes de l’apocalipsi ens amenacen amb catàstrofes imaginàries que no succeiran mai. Ni l’increment de la població mundial ens portarà a morir de gana ni els recursos naturals s’esgotaran. Just al contrari. El biaix de la negativitat cognitiva no ens ha de distreure del que és fonamental pel progrés de la humanitat.

____________________________________________________________________________________________

La humanidad ha progresado vertiginosamente en los últimos dos siglos y medio. A pesar de los horrores del siglo XX y de las dos guerras mundiales, a pesar del trágico experimento comunista de una economía de planificación centralizada en la Unión Soviética, a pesar de la barbarie de la Guerra Civil española y a pesar de todos los pesares, hoy podemos asegurar que una persona de clase media de nuestro entorno vive más y mejor que un príncipe de la Edad Media o un emperador de la antigua Roma. No es casualidad ni se debe a ningún capricho aleatorio de la historia. La inflexión en la evolución de la humanidad la encontramos a finales del siglo XVIII, en Gran Bretaña, con la llamada primera revolución industrial. Antes de 1760, la pobreza, el hambre, las enfermedades y la muerte eran las compañeras inseparables del ser humano desde su nacimiento. Sólo hay que comprobar el cambio en algunos indicadores básicos. La esperanza de vida, antes de la revolución industrial, era de sólo 30 años. Ahora, en nuestro país, es de 81 años para los hombres y 86 años para las mujeres (queda muy claro cuál es el sexo débil y cuál el fuerte). La mortalidad infantil, antes, superaba el 25%. Ahora, sólo 1 de cada 200 bebés mueren antes de los 5 años. Gracias al crecimiento exponencial de la producción, buena parte de la humanidad se puede alimentar y acceder a bienes de consumo que antes eran inimaginables. Gracias a los avances en la alimentación, la medicina y la higiene, se han erradicado epidemias y algunas enfermedades que antes eran mortales. La estatura media también ha incrementado con el tiempo y genios como Shakespeare o Miguel de Cervantes estarían por debajo de la media actual… físicamente hablando! La renta per cápita mundial, sólo en los últimos 50 años, ha pasado de 6.000 dólares a 16.000 dólares, ajustada en términos de inflación y capacidad adquisitiva. Esto significa un incremento total del 167% o, en términos anuales, del 3,3%. También el período de escolarización se ha alargado, pasando de una media de 3,9 años a 8,4. El profesor Donald Boudreaux, de la Universidad George Mason, habla de la prosperidad de la humanidad en forma de palo de hockey, por la forma de la representación gráfica de este fenómeno, similar a un stick de este deporte.

Curiosamente, los medios de comunicación más masivos ayudan a difundir la sensación de que el mundo no está mejorando, sino empeorando. De los resultados de estudios realizados, sólo el 10% de los suecos, el 6% de los estadounidenses, el 4% de los alemanes o el 3% de los franceses suscriben que se vaya a mejor. El resto, muy mayoritario, piensa que la humanidad empeora, que el hambre y las epidemias se extienden por todo el mundo, que el terreno se desertiza y el agua escasea, que el petróleo y los minerales se agotan, que la capa de ozono se adelgaza y la vida del planeta peligra, que la lluvia se acidifica, que nuestros hijos vivirán peor que nosotros y las pensiones futuras se desplomarán (esto sí es cierto para el caso particular de España), o, incluso, que el impacto de un asteroide se perfila en el horizonte al cruzarse con la órbita terrestre. Cada época tiene su leitmotiv pesimista que, cuando se incumple, es sustituido por uno de nuevo. En la década de 1960 era la explosión de la población mundial y el hambre generalizado, en los años 70 fue el agotamiento de los recursos naturales, que mutó en los 80 a la lluvia ácida, las epidemias en los 90 y el calentamiento global del planeta más recientemente. Como explicación de este pesimismo recurrente se suele argumentar que la capacidad del cerebro, limitada, filtra la información más importante. Y siendo nosotros los descendientes de especies que sobrevivieron a los múltiples peligros del entorno, nos fijamos más en las amenazas externas que en las oportunidades o mejoras contrastadas. Cualquier amenaza a la supervivencia es prioritaria y capta al instante toda nuestra atención. Si paseando por el campo un fantástico día de primavera encontramos una serpiente venenosa delante de nosotros, ¿qué será más importante? ¿Admirar el paisaje o huir corriendo ante los movimientos amenazadores del réptil?

Nuestro sesgo por la negatividad es permanente y, incluso, fisiológico. Ante la prioridad de la supervivencia, la información que recibimos del exterior es filtrada por la amígdala cerebral, situada en la parte interna del lóbulo temporal medial, y responsable de las emociones primarias como el miedo, la rabia, la alegría o el odio. Estamos programados genéticamente para detectar los peligros potenciales y por eso priorizamos las malas noticias. La vida diaria de un suizo, próspera y saludable, no es noticia. La vida de algún africano que se arriesga a cruzar el Mediterráneo sí lo es. Los efectos psicológicos de eventos negativos tienen una ponderación superior a la de los positivos. El temor de posibles pérdidas supera la gratificación de ganancias potenciales. En esta vida, de alguna manera, es como si el mal dominara sobre el bien. De ahí la importancia capital de entender y difundir cuáles son los mecanismos por los que la humanidad, a partir de la revolución industrial, ha progresado enormemente como nunca lo había hecho en los siglos y milenios precedentes. ¿De qué manera la extensión generalizada del libre mercado, en un entorno institucional específico capaz de limitar los abusos del poder, ha elevado los niveles de bienestar a cotas impensadas? Esta es la clave. Los falsos profetas del apocalipsis nos amenazan con catástrofes imaginarias que no sucederán nunca. Ni el incremento de la población mundial nos llevará a morir de hambre ni los recursos naturales se agotarán. Justo al contrario. El sesgo de la negatividad cognitiva no nos debe distraer de lo fundamental para el progreso de la humanidad.

Nuestro sesgo por la negatividad es permanente e, incluso, fisiológico. Ante la prioridad de la supervivencia, la información que recibimos del exterior es filtrada por la amígdala cerebral, situada en la parte interna del lóbulo temporal medial, y responsable de las emociones primarias como el miedo, la rabia, la alegría o el odio. Estamos programados genéticamente para detectar los peligros potenciales y por eso priorizamos las malas noticias. La vida diaria de un suizo, próspera y saludable, no es noticia. La vida de algún africano que se arriesga a cruzar el Mediterráneo sí lo es. Los efectos psicológicos de eventos negativos tienen una ponderación superior a la de los positivos. El temor de posibles pérdidas supera la gratificación de ganancias potenciales. En esta vida, de alguna manera, es como si el mal dominara sobre el bien. De ahí la importancia capital de entender y difundir cuáles son los mecanismos por los que la humanidad, a partir de la revolución industrial, ha progresado enormemente como nunca lo había hecho en los siglos y milenios precedentes. ¿De qué manera la extensión generalizada del libre mercado, en un entorno institucional específico capaz de limitar los abusos del poder, ha elevado los niveles de bienestar a cotas impensadas? Esta es la clave. Los falsos profetas del apocalipsis nos amenazan con catástrofes imaginarias que no sucederán nunca. Ni el incremento de la población mundial nos llevará a morir de hambre ni los recursos naturales se agotarán. Justo al contrario. El sesgo de la negatividad cognitiva no nos debe distraer de lo fundamental para el progreso de la humanidad.

El tractament de les malalties cròniques

UTILIZAR-2-760x390.jpg (760×390)

A principis del segle XX a Espanya, la mort prematura formava part de la normalitat quotidiana. Un segle després, gràcies al creixement econòmic (no necessàriament autòcton) i a les millores en nutrició, la longevitat ha incrementat vertiginosament. L’esperança de vida, abans inferior als 40 anys, s’ha més que duplicat i a l’actualitat, juntament amb països com el Japó i Itàlia, s’ostenta un dels índexs mundials més elevats. El sistema sanitari, naturalment, no és neutral i juga un paper determinant en la qualitat de vida de les persones. El sistema de salut a Espanya és universal en l’accés, descentralitzat en la gestió i finançat amb impostos. La forta descentralització del sistema sanitari centrifuga la part més important de la despesa a les comunitats autònomes. La inèrcia de la despesa sanitària és a créixer per sobre de l’increment nominal del PIB i a gastar per sobre de les quantitats pressupostades (no oblidem que la salut, en la classificació econòmica, és un bé superior). El fenomen de l’envelliment i les malalties cròniques associades permet albirar no només un increment de la despesa sociosanitària, sinó un desajust creixent entre les estructures sanitàries i les necessitats de la població. Espanya disposa de 325 metges en actiu per cada 100.000 habitants. Però aquesta ràtio mostra desajustos entre l’oferta assistencial i la demanda poblacional. Mentre que els serveis sanitaris s’han estructurat tradicionalment per respondre a patologies agudes (pensem, per exemple, en un infart de miocardi o un atac d’apendicitis), l’envelliment de la població demana el tractament de malalties cròniques com l’alzheimer i altres demències, on el rol dels serveis socials esdevé fonamental.

A Catalunya, més de 100.000 pacients pateixen malalties cròniques avançades que causen el 75% de les morts. Aquestes malalties causen patiments directes en pacients i cuidadors, generant unes necessitats que no sempre obtenen la resposta adequada per part de les institucions. D’aquí la importància estratègica d’iniciatives com la provinent de l’ajuntament de Vic i la Càtedra de Cures Pal·liatives de la Uvic-UCC, amb l’objectiu de millorar les actituds socials i culturals envers el malalt crònic avançat, tot promovent el suport social i la qualitat de vida a les persones que  ho pateixen. Aproximadament un terç dels processos clínics, d’acord al doctor Jordi Varela i Pedragosa, s’adapten a les necessitats dels malalts i presenten resultats acceptables (intervencions quirúrgiques programades, patologies agudes, atacs de feridura o de cor…). El problema radica en els dos terços restants que no encaixen amb les demandes poblacionals. Són els milers i milers de casos de cronicitat i fragilitat geriàtrica avançada, però també totes les malalties degeneratives que comencen a limitar l’autonomia del malalt. El sistema sanitari ha d’adaptar-se a l’envelliment de la població i la cronicitat de les malalties amb tot el que comporta de pluripatologia, plurimedicació, fragilitat i dependència. Amb més d’un milió de demències senils previstes pel 2025 a Espanya, les retallades no s’haurien de convertir en la prioritat de la política econòmica. La prioritat ha de ser assegurar la millor salut per a la població. Amb més salut ens allunyem dels consultoris (menys despesa sanitària) i incrementem la productivitat (més ingressos). En qualsevol cas, sí caldrà transformar el model sociosanitari i passar d’un model assistencial basat en estructures fragmentades i hiperespecialitzades a un model integrat i continu basat en l’atenció integral al pacient. Un pacient i uns cuidadors que tenen necessitats físiques evidents, però també de suport psicològic, social i espiritual. No és sostenible, per exemple, que el servei mèdic d’urgències, un dels més cars del sistema, s’utilitzi per tractar un mal de cap. No tenim infinits recursos. En un sistema públic i universal, qualsevol increment d’oferta sanitària, a preu zero, genera automàticament una demanda infinita. Cal ajustar l’oferta a la demanda.

El creixent volum d’ancians i malalts crònics ha posat contra les cordes uns sistemes ideats per curar malalties agudes i no per a la dependència, el que els fa especialment ineficients i costosos. Es va dissenyar fa unes dècades, quan la majoria de problemes de salut de la població eren malalties agudes, de curta durada. Avui, però, la despesa de pacients amb almenys una condició crònica (diabetis, malalties cardiovasculars, càncer, alzheimer, obstruccions pulmonars cròniques…) arriba al 80% del total. És necessari transformar el model sociosanitari, tot convertint l’amenaça de l’envelliment poblacional i la cronicitat en una oportunitat d’innovació radical, i passar d’un model assistencial basat en estructures fragmentades (atenció primària, hospital d’aguts, centre sociosanitari, residències, programa d’atenció domiciliària…) a un model integrat i continu basat en l’atenció integral al pacient. Cal passar d’un sistema reactiu a un de proactiu que apodera el pacient amb el coneixement i gestió de la seva malaltia. Canviar el lideratge vertical per un de més descentralitzat i horitzontal. I canviar, també, un finançament vinculat al nombre de proves diagnòstiques i activitat clínica per un finançament basat en resultats i evidències de millora en la salut.

____________________________________________________________________________________________

A principios del siglo XX, en España, la muerte prematura formaba parte de la normalidad cotidiana. Un siglo después, gracias al crecimiento económico (no necesariamente autóctono) y a las mejoras en nutrición, la longevidad ha incrementado vertiginosamente. La esperanza de vida, antes inferior a los 40 años, se ha más que duplicado y en la actualidad, junto con países como Japón e Italia, ostenta uno de los índices mundiales más elevados. El sistema sanitario, naturalmente, no es neutral y juega un papel determinante en la calidad de vida de las personas. El sistema de salud en España es universal en el acceso, descentralizado en la gestión y financiado con impuestos. La fuerte descentralización del sistema sanitario centrifuga la parte más importante del gasto a las comunidades autónomas. La inercia del gasto sanitario es a crecer por encima del incremento nominal del PIB y a gastar por encima de las cantidades presupuestadas (no olvidemos que la salud, en la clasificación económica, es un bien superior). El fenómeno del envejecimiento y las enfermedades crónicas asociadas permite vislumbrar no sólo un incremento del gasto sociosanitario, sino un desajuste creciente entre las estructuras sanitarias y las necesidades de la población. España dispone de 325 médicos en activo por cada 100.000 habitantes. Pero esta ratio muestra desajustes entre la oferta asistencial y la demanda poblacional. Mientras que los servicios sanitarios se han estructurado tradicionalmente para responder a patologías agudas (pensemos, por ejemplo, en un infarto de miocardio o un ataque de apendicitis), el envejecimiento de la población pide el tratamiento de enfermedades crónicas como el Alzheimer y otras demencias, donde el rol de los servicios sociales es fundamental.

En Cataluña, más de 100.000 pacientes padecen enfermedades crónicas avanzadas que causan el 75% de las muertes. Estas enfermedades causan sufrimientos directos en pacientes y cuidadores, generando unas necesidades que no siempre obtienen la respuesta adecuada por parte de las instituciones. De ahí la importancia estratégica de iniciativas como la proveniente del ayuntamiento de Vic y la Cátedra de Cuidados Paliativos de la UVic-UCC, con el objetivo de mejorar las actitudes sociales y culturales con el enfermo crónico avanzado, promoviendo el apoyo social y la calidad de vida a las personas que lo padecen. Aproximadamente un tercio de los procesos clínicos, de acuerdo con el doctor Jordi Varela i Pedragosa, se adaptan a las necesidades de los enfermos y presentan resultados aceptables (intervenciones quirúrgicas programadas, patologías agudas, ataques de apoplejía o de corazón …). El problema radica en los dos tercios restantes que no encajan con las demandas poblacionales. Son los miles y miles de casos de cronicidad y fragilidad geriátrica avanzada, pero también todas las enfermedades degenerativas que empiezan a limitar la autonomía del enfermo. El sistema sanitario debe adaptarse al envejecimiento de la población y la cronicidad de las enfermedades con todo lo que conlleva de pluripatología, plurimedicación, fragilidad y dependencia. Con más de un millón de demencias seniles previstas para el 2025 en España, los recortes no deberían convertirse en la prioridad de la política económica. La prioridad debe ser asegurar la mejor salud para la población. Con más salud nos alejamos de los consultorios (menos gasto sanitario) e incrementamos la productividad (más ingresos). En cualquier caso, sí será necesario transformar el modelo sociosanitario y pasar de un modelo asistencial basado en estructuras fragmentadas e hiperespecializadas a un modelo integrado y continuo basado en la atención integral al paciente. Un paciente y unos cuidadores que tienen necesidades físicas evidentes, pero también de apoyo psicológico, social y espiritual. No es sostenible, por ejemplo, que el servicio médico de urgencias, uno de los más caros del sistema, se utilice para tratar un dolor de cabeza. No tenemos infinitos recursos. En un sistema público y universal, cualquier incremento de oferta sanitaria, a precio cero, genera automáticamente una demanda infinita. Hay que ajustar la oferta a la demanda.

El creciente volumen de ancianos y enfermos crónicos ha puesto contra las cuerdas unos sistemas ideados para curar enfermedades agudas y no para la dependencia, lo que los hace especialmente ineficientes y costosos. Se diseñó hace unas décadas, cuando la mayoría de problemas de salud de la población eran enfermedades agudas, de corta duración. Hoy, sin embargo, el gasto de pacientes con al menos una condición crónica (diabetes, enfermedades cardiovasculares, cáncer, alzheimer, obstrucciones pulmonares crónicas…) llega al 80% del total. Es necesario transformar el modelo sociosanitario, convirtiendo la amenaza del envejecimiento poblacional y la cronicidad en una oportunidad de innovación radical, y pasar de un modelo asistencial basado en estructuras fragmentadas (atención primaria, hospital de agudos, centro sociosanitario, residencias, programa de atención domiciliaria…) a un modelo integrado y continuo basado en la atención integral al paciente. Hay que pasar de un sistema reactivo a uno proactivo que apodere el paciente con el conocimiento y gestión de su enfermedad. Cambiar el liderazgo vertical por uno más descentralizado y horizontal. Y cambiar, también, una financiación vinculada al número de pruebas diagnósticas y actividad clínica por una financiación basada en resultados y evidencias de mejora en la salud.