Esmena a la banca

Resultado de imagen de Banca suiza

Els suïssos, un dels pobles més pròspers i civilitzats del planeta, estan convocats a decidir en referèndum el proper 10 de juny si els bancs comercials poden continuar creant diners del no-res. És l’anomenada banca amb reserva fraccionària, una de les institucions actuals més importants i alhora més desconegudes per la majoria de la societat. Pràcticament ningú recorda que el Banc Central Europeu va rebaixar el coeficient de caixa, a la zona euro, fins a l’1% a partir del 18 de gener de 2012. I, el que és pitjor, ni un ciutadà de cada cent és conscient del que això significa. Així, per exemple, quan un algú diposita 100 euros en un compte a la vista (compte corrent), els seus diners, en realitat, s’esfumen ràpidament, ja que el banc està autoritzat legalment pel govern a prestar el 99% d’aquesta quantitat. Aquests 99 euros prestats es dipositaran en un altre compte corrent i, de nou, es repetirà el mateix procés. Aquesta segona entitat financera mantindrà en efectiu només l’1% del dipòsit a la vista, tornant a prestar el 99% restant en un procés que multiplica la creació de diners i l’oferta monetària. Cada euro que entra en el sistema bancari es pot multiplicar potencialment per 100.

Quan van sorgir els primers bancs al final de l’edat mitjana, els orfebres custodiaven l’or que rebien en dipòsit dels seus clients. El banc havia de retornar-lo quan el client així ho manifestés, sense necessitat de preavís. Però els primers bancs aviat es van adonar que els clients no sol·licitaven la devolució de la totalitat de l’or dipositat. Això els va motivar a prestar-lo a un tipus d’interès determinat, superposant dos tipus de contractes de naturalesa diferent: el contracte de dipòsit a la vista (compte corrent) i el contracte de préstec (dipòsit a termini). En el primer, el client diposita una quantitat de diners al banc, reintegrables a la vista. El banc s’obliga a custodiar-lo i carrega una comissió al client que, en qualsevol moment, pot retirar els seus diners. En el dipòsit a termini, en canvi, el client diposita una quantitat de diners i es compromet a no retirar-los en un termini estipulat, cobrant del banc uns interessos. Això permet al banc prestar aquesta mateixa quantitat de diners a un altre individu i cobrar per això uns interessos superiors. La suma de les comissions dels contractes de dipòsit i del diferencial d’interessos en els contractes de préstec originaven els beneficis bancaris. Aquests beneficis eren normals i comparables amb la resta dels sectors econòmics. En els dipòsits a la vista el banc no pot fer ús d’aquests diners i prestar-los a una altra persona, mentre que en els dipòsits a termini el banc sí pot fer ús dels diners, prestant-los a un tipus d’interès superior. Els primers banquers es van adonar, però, que els seus clients no demanaven retirar la totalitat dels diners dipositats. I ràpidament varen caure en la temptació de prestar a llarg termini, els diners que els clients havien dipositat a curt termini. ¿Per què, pensaven, s’han de guardar els diners dels clients a la caixa forta quan es podrien invertir en hipoteques a llarg termini que rendirien un interès molt superior? ¿Per què no invertir aquests dipòsits a curt termini en deuda pública a llarg? Aquesta pràctica irregular dels banquers, ara convertida en habitual, entranya molts perills i té conseqüències greus a mitjà i llarg termini. En primer lloc es violen els principis legals del dret. En la mesura en què el banc presti els diners rebuts com a dipòsit a la vista, està generant una doble disponibilitat dels diners, ja que aquests seran propietat tant de qui va fer el dipòsit original com de qui va rebre el préstec per part del banc. En definitiva, el banc està creant diners del no-res a partir de la concessió de préstecs provinents dels comptes corrents a la vista. En segon lloc hi ha els efectes econòmics en forma de crisis financeres periòdiques i recurrents. En un sistema bancari de reserva fraccionària, l’oferta monetària està subjecta a fortes expansions i contraccions, creant un “efecte acordió” que ocasiona greus conseqüències econòmiques sobre el conjunt de la societat que ja hem pogut explicar en altres articles. Naturalment, un tercer efecte d’aquest sistema són els pànics bancaris i la insolvència estructural de les entitats financeres. Donat que el banc només custodia una fracció dels dipòsits dels clients, una petició majoritària de retirada de dipòsits farà caure el banc. Aquesta fallida, que es castigava severament al segle d’or de Catalunya (s. XIV) fins i tot amb la mort del banquer, ara es resol amb el rescat bancari a càrrec dels contribuents. Només cal recordar els casos de Bankia i CatalunyaCaixa.

El professor Huerta de Soto, gran especialista i expert en economia, va promoure una reforma bancària que es va discutir al Parlament britànic per iniciativa del diputat Douglas Carswell. Fins i tot el governador del Banc d’Anglaterra, Mervyn King, hi va donar suport. L’economista madrileny explica magistralment com aquests recurrents problemes monetaris i financers es deriven de l’aprovació de la llei bancària de Peel de 1844. En essència, la llei de Peel exigia un coeficient de caixa als bancs comercials del 100% per tal de posar fi a les etapes periòdiques de recessió que castigaven la Gran Bretanya. El greu error que es va cometre, però, va ser no considerar els dipòsits bancaris a la vista com a part de l’oferta monetària. Per això la formació de bombolles financeres i les despressions econòmiques han continuat colpejant les societats, més encara amb el patró actual de moneda fiduciària. 175 anys després, el proper diumenge 10 de juny, els suïssos tindran l’oportunitat d’esmenar aquest tràgic error que tants patiments ha causat a la humanitat.

____________________________________________________________________________________________

Los suizos, uno de los pueblos más prósperos y civilizados del planeta, están convocados a decidir en referéndum el próximo 10 de junio si los bancos comerciales pueden seguir creando dinero de la nada. Es la llamada banca con reserva fraccionaria, una de las instituciones actuales más importantes y a la vez más desconocidas por la mayoría de la sociedad. Prácticamente nadie recuerda que el Banco Central Europeo rebajó el coeficiente de caja, en la zona euro, hasta el 1% a partir del 18 de enero de 2012. Y, lo que es peor, ni un ciudadano de cada cien es consciente de lo que esto significa. Así, por ejemplo, cuando alguien deposita 100 euros en una cuenta a la vista (cuenta corriente), su dinero, en realidad, se esfuma rápidamente, ya que el banco está autorizado legalmente por el gobierno a prestar el 99% de esta cantidad. Estos 99 euros prestados se depositarán en otra cuenta corriente y, de nuevo, se repetirá el mismo proceso. Esta segunda entidad financiera mantendrá en efectivo sólo el 1% del depósito a la vista, volviendo a prestar el 99% restante en un proceso que multiplica la creación de dinero y la oferta monetaria. Cada euro que entra en el sistema bancario se puede multiplicar potencialmente por 100.

Cuando surgieron los primeros bancos al final de la edad media, los orfebres custodiaban el oro que recibían en depósito de sus clientes. El banco tenía que devolverlo cuando el cliente así lo manifestara, sin necesidad de preaviso. Pero los primeros bancos pronto se dieron cuenta que los clientes no solicitaban la devolución de la totalidad del oro depositado. Esto los motivó a prestar a un tipo de interés determinado, superponiendo dos tipos de contratos de naturaleza diferente: el contrato de depósito a la vista (cuenta corriente) y el contrato de préstamo (depósito a plazo). En el primero, el cliente deposita una cantidad de dinero en el banco, reintegrable a la vista. El banco se obliga a la custodia y carga una comisión al cliente que, en cualquier momento, puede retirar su dinero. En el depósito a plazo, en cambio, el cliente deposita una cantidad de dinero y se compromete a no retirarlo en un plazo estipulado, cobrando del banco unos intereses. Esto permite al banco prestar esa misma cantidad de dinero a otro individuo y cobrar por ello unos intereses superiores. La suma de las comisiones de los contratos de depósito y del diferencial de intereses en los contratos de préstamo originaban los beneficios bancarios. Estos beneficios eran normales y comparables con el resto de los sectores económicos. En los depósitos a la vista el banco no puede hacer uso de este dinero y prestarlo a otra persona, mientras que en los depósitos a plazo el banco sí puede hacer uso del dinero, prestando a un tipo de interés superior. Los primeros banqueros se dieron cuenta, sin embargo, que sus clientes no pedían retirar la totalidad del dinero depositado. Y rápidamente cayeron en la tentación de prestar a largo plazo el dinero que los clientes habían depositado a corto plazo. ¿Por qué, pensaban, se debe guardar el dinero de los clientes en la caja fuerte cuando se podría invertir en hipotecas a largo plazo que rendirían un interés muy superior? ¿Por qué no invertir estos depósitos a corto plazo en deuda pública a largo? Esta práctica irregular de los banqueros, ahora convertida en habitual, entraña muchos peligros y tiene consecuencias graves a medio y largo plazo. En primer lugar se violan los principios legales del derecho. En la medida en que el banco preste el dinero recibido como depósito a la vista, está generando una doble disponibilidad del dinero, ya que éstos serán propiedad tanto de quien hizo el depósito original como de quien recibió el préstamo por parte del banco . En definitiva, el banco está creando dinero de la nada a partir de la concesión de préstamos provenientes de las cuentas corrientes a la vista. En segundo lugar, están los efectos económicos en forma de crisis financieras periódicas y recurrentes. En un sistema bancario de reserva fraccionaria, la oferta monetaria está sujeta a fuertes expansiones y contracciones, creando un “efecto acordeón” que ocasiona graves consecuencias económicas sobre el conjunto de la sociedad que ya hemos podido explicar en otros artículos. Naturalmente, un tercer efecto de este sistema son los pánicos bancarios y la insolvencia estructural de las entidades financieras. Dado que el banco sólo custodia una fracción de los depósitos de los clientes, una petición mayoritaria de retirada de depósitos hará caer el banco. Esta quiebra, que se castigaba severamente en el siglo de oro de Cataluña (s. XIV) incluso con la muerte del banquero, ahora se resuelve con el rescate bancario a cargo de los contribuyentes. Basta recordar los casos de Bankia y CatalunyaCaixa.

El profesor Huerta de Soto, gran especialista y experto en economía, promovió una reforma bancaria que se discutió en el Parlamento británico por iniciativa del diputado Douglas Carswell. Incluso el gobernador del Banco de Inglaterra, Mervyn King, le dio su apoyo. El economista madrileño explica magistralmente cómo estos recurrentes problemas monetarios y financieros se derivan de la aprobación de la ley bancaria de Peel de 1844. En esencia, la ley de Peel exigía un coeficiente de caja a los bancos comerciales del 100% para poner fin a las etapas periódicas de recesión que castigaban Gran Bretaña. El grave error que se cometió, sin embargo, fue no considerar los depósitos bancarios a la vista como parte de la oferta monetaria. Por eso la formación de burbujas financieras y las despresiones económicas han continuado golpeando las sociedades, más aún con el patrón actual de moneda fiduciaria. 175 años después, el próximo domingo 10 de junio, los suizos tendrán la oportunidad de subsanar este trágico error que tantos sufrimientos ha causado a la humanidad.

 

 

Anuncis
  1. Encara no hi ha cap comentari.
  1. Juny 7, 2018 a les 2:41 pm

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: