Arxius

Archive for Juliol de 2018

Espanya antiliberal

Resultado de imagen de Duelo a garrotazos

El liberalisme és una doctrina combatuda i amb un significat que s’ha tergiversat interessadament. Per liberalisme no entenem la regulació de la societat per part del govern, que es reserva amplis poders de redistribució de la renda. Tampoc equival al que s’anomena despectivament com neoliberalisme, on un Estat intervencionista dirigit per governs corruptes crea xarxes clientelars a benefici propi. Per liberalisme ens referim a aquella doctrina que, a partir dels segles XVIII i XIX, reivindica els drets naturals de l’home a la vida, la llibertat i la propietat, i que ha transformat el món des de la Primera Revolució Industrial, millorant com mai les circumstàncies materials i socials de la humanitat. El liberalisme desconfia sempre del poder (“el poder corromp i el poder absolut corromp absolutament”) i estableix mecanismes per a limitar-lo (checks and balances). El liberalisme confia més en les regles impersonals (Rule of law) que en l’autoritat personal del governant. Defensa un conjunt de drets naturals que l’Estat no pot violar. De fet, l’existència i l’objectiu de l’Estat no és altre que la preservació d’aquests drets. Però els drets naturals són avui sovint ridiculitzats per polítics i intel·lectuals que troben més fàcil parlar de relativisme i nihilisme ètic. Els drets naturals de l’home precedeixen lògicament la constitució dels governs i han estat defensats per pensadors com John Locke i David Hume, o el jesuïta Juan de Mariana i Adam Smith. Varen inspirar la Declaració d’Independència dels EUA, el juliol de 1776, on es recorda la veritat evident que tots els homes hem estat creats amb la mateixa dignitat pel Creador i amb drets inalienables, entre els quals hi ha la vida, la llibertat, la propietat i la recerca de felicitat.

Una de les tragèdies d’Espanya és que el liberalisme no hi ha arrelat mai. El liberalisme ha estat i continua sent inexistent o del tot irrellevant. Ja va fracassar al segle XIX com alternativa a l’Antic Règim. Les dèbils esperances formades sota el regnat de Carles III, el millor alcalde de Madrid, es varen esfumar amb els escàndols de Carles IV, el favorit de la reina Manuel Godoy, o l’impresentable Ferran VII. Les Corts de Cadis i la Constitució del 1812 varen néixer mortes. Si a Cadis triomfaven les idees sense acció, a la resta d’Espanya s’imposaven les accions sense idees. El liberalisme espanyol estava mort i enterrat l’any 1824, després de l’anomenat trienni liberal (1820-1823). I passant els anys, la situació no ha millorat. Recordo les paraules del professor Joaquim Muns i Albuixech, difunt catedràtic a la Facultat d’Economia i Empresa de la UB, quan deia que a Espanya només hi havia quatre liberals: Trias, Fargas, Millet i Bel. En realitat, eren només dos: Ramon Trias Fargas (que va morir al Masnou el 1989 quan pronunciava un discurs electoral) i Salvador Millet i Bel (deixeble de Hayek que mor el 1998).

El partit socialista que governa Espanya en aquests moments és, naturalment, antiliberal. Decididament intervencionista en l’àmbit econòmic i progressista en el social, la seva política fiscal significa invariablement més despesa pública i més impostos. El divendres d’aquesta setmana, en votació al Congrés, es va proposar elevar el sostre de despesa i flexibilitzar el dèficit públic, sense que se sàpiga el resultat de la votació en el moment d’escriure aquest article. En qualsevol cas, tot apunta a pagar més impostos, elevant el tipus impositiu dels existents i introduint noves fórmules tributàries, com el proposat sobre la banca, que es repercutirà en el client i ho acabarem pagant tots. O com la voluntat del PSOE d’obligar a cotitzar els autònoms en funció dels seus ingressos reals, fet que es traduirà per a 1,5 milions d’autònoms en un augment de les bases de cotització.

Més perillosa, encara, em sembla la posició del partit popular. El flamant president electe Pablo Casado ho defineix com un partit liberal i conservador. El segon terme, en el seu sentit més ranci, és adient i s’hi escau. Segurament no ofereix cap mena de dubte ni discussió (si la dreta gira a la dreta, no és ultradreta?). Ara bé, el primer terme és enganyós i sí requereix un aclariment. El partit popular és tant o més intervencionista que el partit socialista. El partit popular és tant o més antiliberal que el PSOE. Pablo Casado Blanco és el preferit de José María Aznar López, a qui reconeix obertament com el seu mentor polític. La promesa de rebaixar l’impost de societats al 10% i eliminar traves burocràtiques a l’empresari sí que té melodia liberal. Però compten els fets i no les paraules. I els fets consumats del partit popular són ferotgement antiliberals: no ha liberalitzat les farmàcies, ni els estancs, ni els taxis, ni alguns lobbies professionals; ha mantingut monopolis com les elèctriques subvencionats pels usuaris; ha continuat la política de “portes giratòries” i de favors mutus amb els amics i grups de pressió; han controlat els alts òrgans del poder judicial; la inversió pública en infraestructures ha seguit un model radial allunyat de tota racionalitat econòmica, subinvertint a Catalunya i abandonant el corredor mediterrani; ha rescatat autopistes fallides a càrrec del contribuent; ha interferit en els mitjans de comunicació públics i privats; no ha reduït el control estatal sobre l’educació; ha deixat el sistema públic de pensions en fallida, impedint el model mixt majoritari a Europa…

Antonio Machado incidia en el drama de les dues Espanyes a Campos de Castilla, quan deia que “Españolito que vienes al mundo / te guarde Dios / una de las dos Españas / ha de helarte el corazón”. La veritable tragèdia d’Espanya, però, és el seu profund esperit antiliberal, present tant a una com a l’altra.

____________________________________________________________________________________________

El liberalismo es una doctrina combatida y con un significado que se ha tergiversado interesadamente. Por liberalismo no entendemos la regulación de la sociedad por parte del gobierno, que se reserva amplios poderes de redistribución de la renta. Tampoco equivale a lo que despectivamente se etiqueta de neoliberalismo, donde un Estado intervencionista dirigido por gobiernos corruptos crea redes clientelares en beneficio propio. Por liberalismo nos referimos a aquella doctrina que, a partir de los siglos XVIII y XIX, reivindica los derechos naturales del hombre a la vida, la libertad y la propiedad, y que ha transformado el mundo desde la primera revolución industrial, mejorando como nunca las circunstancias materiales y sociales de la humanidad. El liberalismo desconfía siempre del poder ( “el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente”) y establece mecanismos para limitarlo (checks and balances). El liberalismo confía más en las reglas impersonales (Rule of law) que en la autoridad personal del gobernante. Defiende un conjunto de derechos naturales que el Estado no puede violar. De hecho, la existencia y el objetivo del Estado no es otro que la preservación de estos derechos. Pero los derechos naturales son hoy a menudo ridiculizados por políticos e intelectuales que encuentran más fácil hablar de relativismo y nihilismo ético. Los derechos naturales del hombre preceden lógicamente la constitución de los gobiernos y han sido defendidos por pensadores como John Locke y David Hume, o el jesuita Juan de Mariana y Adam Smith. Inspiraron la Declaración de Independencia de EE.UU., en julio de 1776, donde se recuerda la verdad evidente de que todos los hombres hemos sido creados con la misma dignidad por el Creador y con derechos inalienables, entre los que se cuentan la vida, la libertad, la propiedad y la búsqueda de felicidad.

Una de las tragedias de España es que el liberalismo no ha arraigado nunca. El liberalismo ha sido y sigue siendo inexistente o irrelevante. Ya fracasó en el siglo XIX como alternativa al Antiguo Régimen. Las débiles esperanzas formadas bajo el reinado de Carlos III, el mejor alcalde de Madrid, se esfumaron con los escándalos de Carlos IV, el favorito de la reina Manuel Godoy, o el impresentable Fernando VII. Las Cortes de Cádiz y la Constitución de 1812 nacieron muertas. Si en Cádiz triunfaban las ideas sin acción, en el resto de España se imponían las acciones sin ideas. El liberalismo español estaba muerto y enterrado en 1824, tras el llamado trienio liberal (1820-1823). Y pasando los años, la situación no ha mejorado. Recuerdo las palabras del profesor Joaquim Muns i Albuixech, antiguo catedrático en la Facultad de Economía y Empresa de la UB, cuando nos decía que en España sólo había cuatro liberales: Trias, Fargas, Millet y Bel. En realidad, eran sólo dos: Ramon Trias Fargas (que murió en el Masnou en 1989 cuando pronunciaba un discurso electoral) y Salvador Millet i Bel (discípulo de Hayek que muere en 1998).

El partido socialista que gobierna España en estos momentos es, naturalmente, antiliberal. Decididamente intervencionista en el ámbito económico y progresista en lo social, su política fiscal significa invariablemente más gasto público y más impuestos. El viernes de esta semana, en votación en el Congreso, se propuso elevar el techo de gasto y flexibilizar el déficit público, sin que se sepa el resultado de la votación en el momento de escribir este artículo. En cualquier caso, todo apunta a pagar más impuestos, elevando el tipo impositivo de los existentes e introduciendo nuevas fórmulas tributarias, como el propuesto sobre la banca, que se repercutirá en el cliente y lo acabaremos pagando todos. O como la voluntad del PSOE de obligar a cotizar los autónomos en función de sus ingresos reales, lo que se traducirá para 1,5 millones de autónomos en un aumento de las bases de cotización.

Más peligrosa, si cabe, me parece la posición del partido popular. El flamante presidente electo Pablo Casado lo define como un partido liberal y conservador. El segundo término, en su sentido más rancio, es adecuado. Seguramente no ofrece lugar a dudas ni discusiones (si la derecha gira a la derecha, ¿no es ultraderecha?). Ahora bien, el primer término es engañoso y sí requiere una aclaración. El partido popular es tanto o más intervencionista que el partido socialista. El partido popular es tanto o más antiliberal que el PSOE. Pablo Casado Blanco es el preferido de José María Aznar López, al que reconoce abiertamente como su mentor político. La promesa de rebajar el impuesto de sociedades al 10% y eliminar trabas burocráticas al empresario sí tiene melodía liberal. Pero cuentan los hechos y no las palabras. Y los hechos consumados del partido popular son ferozmente antiliberales: no ha liberalizado las farmacias, ni los estancos, ni los taxis; ha mantenido monopolios como las eléctricas subvencionados por los usuarios; ha continuado la política de “puertas giratorias” y de favores mutuos con los amigos y grupos de presión (neomercantilismo); ha controlado los altos órganos del poder judicial; la inversión pública en infraestructuras ha seguido un modelo radial alejado de toda racionalidad económica y abandonando el corredor mediterráneo; ha rescatado autopistas fallidas a cargo del contribuyente; ha interferido en los medios de comunicación públicos y privados; no ha reducido el control estatal sobre la educación; ha dejado el sistema público de pensiones en quiebra, impidiendo el modelo mixto mayoritario en Europa …

Antonio Machado incidía en el drama de las dos Españas en Campos de Castilla, cuando decía “Españolito que vienes al mundo / te guarde Dios / una de las dos Españas / ha de helarte el corazón”. La verdadera tragedia de España, sin embargo, es su profundo espíritu antiliberal, presente tanto en una como en la otra.

Multa de la UE a Google

Resultado de imagen de Android de Google

La Comissió Europea ha anunciat aquesta setmana la imposició d’una multa de 4.343 milions d’euros a Google per abús de posició dominant amb Android, el sistema operatiu més popular en telèfons mòbils. Concretament, Brussel·les ha denunciat que el gegant tecnològic ha afavorit la instal·lació de l’aplicació als fabricants de dispositius mòbils que utilitzin el sistema, restringint la competència i la innovació. No és pas la primera sanció antimonopoli que rep el gegant nord-americà. L’any passat, la Unió Europea (UE) ja va sancionar la companyia de Silicon Valley amb 2.420 milions d’euros per vulnerar la competència en el mercat de les recerques per Internet. Segons la Comissió Europea, el servei Shopping de Google de comparatives de preus afavoria els seus propis serveis i anuncis de pagament. Ara, segons la comissària de Competència, la danesa Margrethe Vestager, descendent d’un clergue protestant, els fabricants de mòbils, com Samsung o Huawei, havien de preinstal·lar de forma obligatòria el navegador Chrome i l’aplicació de Google Search, el motor de cerca més utilitzat al món. Google també hauria fet pagaments a determinats fabricants per a què preinstal·lessin exclusivament Google Search. Finalment, la companyia de Larry Page i Sergey Brin hauria impedit als fabricants que poguessin vendre dispositius amb versions modificades d’Android no aprovades per Google, tot i ser un sistema operatiu obert. Caldria analitzar més de prop aquestes acusacions.

Prop del 80% dels dispositius mòbils del món utilitzen un sistema operatiu basat en Android. I el motiu és senzillament que els fabricants de telèfons mòbils (des de Samsung i Huawei a Sony i Xiaomi) escullen lliurement instal·lar Android en els seus terminals. Podrien optar per altres sistemes operatius com l’iOS del model Apple o el Windows Phone de Microsoft. Però no ho fan. També podrien invertir un dineral en desenvolupar des de zero un sistema operatiu propi, però prefereixen la gratuïtat que ofereix l’Android de Google. Gràcies a la supressió d’aquest enorme cost d’entrada, molts fabricants de mòbils poden produir a preus baixos i els consumidors comptem amb una àmplia gamma de smartphones per només 200 euros. Així, els mòbils intel·ligents, veritables ordinadors de butxaca que s’han convertit en imprescindibles, han arribat a la vida de milions de persones. Si Android no fos gratuït, el preu dels smartphones seria prohibitivament car i el seu ús estaria reservat només a una minoria adinerada.

En segon lloc, ¿quin problema hi ha en què Google pagui a determinats fabricants per la instal·lació del seu cercador, havent-hi altres alternatives disponibles en el mercat? El motor de cerca de Google és preeminent, però ni sempre ha estat així ni ho és per manca de competència. Abans de Google havien dominat el mercat Aliweb i Altavista, i actualment la competència continua sent nombrosa (Bing, Yahoo, Blippex, DuckDuckGo, Ask…). Si el propietari de la fruiteria on compro les taronges decidís regalar-me-les, estaria fent una acció il·legal? Podrien les restants fruiteries acusar-lo de competència deslleial? Seria absurd, oi? Doncs el mateix succeeix amb Google.

Finalment, el sistema operatiu obert d’Android no és únic ni exclusiu. L’Android de Google és el més popular i exitós, però competeix amb altres versions com el Fire OS d’Amazon, l’AliOS de la companyia xinesa Alibaba o el MIUI de Xiaomi. Què ofereix Google a canvi de la seva versió d’Android? Un paquet d’aplicacions preinstal·lades que són altament valorades pels usuaris finals: la botiga d’Apps Play Store, el navegador Chrome, el cercador Google o el servei de mapes Google Maps. Per tant, la versió Google d’Android és molt competitiva enfront dels rivals i, per aquest motiu, els fabricants ho incorporen als seus dispositius. En aquest sentit, i com a requisit per evitar la proliferació de sistemes operatius Android deficients (fabricants que distribueixin altres versions), la companyia de Silicon Valley demana ​​als fabricants que vulguin vendre dispositius amb la seva versió d’Android que no comercialitzin altres versions no adherides a uns estàndards mínims de compatibilitat. Google tampoc impedeix que un sistema Android utilitzi aplicacions que no siguin seves. Per exemple, la versió d’Android desenvolupada per Amazon no ofereix preinstal·lats ni la Play Store (sinó l’Amazon AppStore) ni el navegador Chrome (sinó l’Amazon Silk), ni el cercador Google (sinó Bing).

En conclusió, que en lloc de dedicar-se a penalitzar i destruir models de negoci innovadors que generen valor per al consumidor, la política de defensa de la competència que desenvolupa la UE s’hauria de centrar en eliminar els nombrosíssims obstacles reguladors i impositius que dificulten el procés competitiu. La UE hauria d’eliminar els privilegis concedits i les barreres legals a la competència, deixant de multar les companyies més competitives com Google. En cas contrari, les polítiques de la UE de defensa de la competència es converteixen, irònicament, en polítiques de defensa de la incompetència, afavorint models de negoci menys eficients i perjudicant l’usuari final amb productes més cars i menys valorats.

____________________________________________________________________________________________

La Comisión Europea ha anunciado esta semana la imposición de una multa de 4.343 millones de euros a Google por abuso de posición dominante con Android, el sistema operativo más popular en teléfonos móviles. Concretamente, Bruselas ha denunciado que el gigante tecnológico ha favorecido la instalación de la aplicación a los fabricantes de dispositivos móviles que utilicen el sistema, restringiendo la competencia y la innovación. No es la primera sanción antimonopolio que recibe el gigante norteamericano. El año pasado, la Unión Europea (UE) ya sancionó la compañía de Silicon Valley con 2.420 millones de euros por vulnerar la competencia en el mercado de las búsquedas por Internet. Según la Comisión Europea, el servicio Shopping de Google de comparativas de precios favorecía sus propios servicios y anuncios de pago. Ahora, según la comisaria de Competencia, la danesa Margrethe Vestager, descendiente de un clérigo protestante, los fabricantes de móviles, como Samsung o Huawei, debían preinstalar de forma obligatoria el navegador Chrome y la aplicación de Google Search, el motor de búsqueda más utilizado en el mundo. Google también habría hecho pagos a determinados fabricantes para que preinstalaran exclusivamente Google Search. Finalmente, la compañía de Larry Page y Sergey Brin habría impedido a los fabricantes que pudieran vender dispositivos con versiones modificadas de Android no aprobadas por Google, a pesar de ser un sistema operativo abierto. Habría que analizar más de cerca estas acusaciones.

Cerca del 80% de los dispositivos móviles del mundo utilizan un sistema operativo basado en Android. Y el motivo es sencillamente que los fabricantes de teléfonos móviles (desde Samsung y Huawei a Sony y Xiaomi) eligen libremente instalar Android en sus terminales. Podrían optar por otros sistemas operativos como el iOS del modelo Apple o Windows Phone de Microsoft. Pero no lo hacen. También podrían invertir un dineral en desarrollar desde cero un sistema operativo propio, pero prefieren la gratuidad que ofrece el Android de Google. Gracias a la supresión de este enorme coste, muchos fabricantes de móviles pueden producir a precios bajos y los consumidores contamos con una amplia gama de smartphones por sólo 200 euros. Así, los móviles inteligentes, verdaderos ordenadores de bolsillo que se han convertido en imprescindibles, han llegado a la vida de millones de personas. Si Android no fuera gratuito, el precio de los smartphones sería prohibitivamente caro y su uso estaría reservado sólo a una minoría adinerada.

En segundo lugar, ¿qué problema hay en que Google pague a determinados fabricantes para la instalación de su buscador, habiendo otras alternativas disponibles en el mercado? El motor de búsqueda de Google es preeminente, pero ni siempre ha sido así ni lo es por falta de competencia. Antes de Google habían dominado el mercado Aliweb y Altavista, y actualmente la competencia sigue siendo numerosa (Bing, Yahoo, Blippex, DuckDuckGo, Ask…). Si el propietario de la frutería donde compro las naranjas decidiera regalármela, ¿estaría haciendo una acción ilegal? ¿Cometería un grave delito? ¿Podrían las restantes fruterías acusarle de competencia desleal? Sería absurdo, ¿verdad? Pues lo mismo sucede con Google.

Finalmente, el sistema operativo abierto de Android no es único ni exclusivo. El Android de Google es el más popular y exitoso, pero compite con otras versiones como el Fire OS de Amazon, el AliOS de la compañía china Alibaba o el MIUI de Xiaomi. ¿Qué ofrece Google a cambio de su versión de Android? Un paquete de aplicaciones preinstaladas que son altamente valoradas por los usuarios finales: la tienda de Apps Play Store, el navegador Chrome, el buscador Google o el servicio de mapas Google Maps. Por lo tanto, la versión Google de Android es muy competitiva frente a los rivales y, por este motivo, los fabricantes lo incorporan a sus dispositivos. En este sentido, y como requisito para evitar la proliferación de sistemas operativos Android deficientes (fabricantes que distribuyan otras versiones), la compañía de Silicon Valley pide a los fabricantes que quieran vender dispositivos con su versión de Android que no comercialicen otras versiones no adheridas a unos estándares mínimos de compatibilidad. Google tampoco impide que un sistema Android utilice aplicaciones que no sean suyas. Por ejemplo, la versión de Android desarrollada por Amazon no ofrece preinstaladas ni la Play Store (sino la Amazon AppStore), ni el navegador Chrome (sino el Amazon Silk), ni el buscador Google (sino Bing).

En conclusión, que en lugar de dedicarse a penalizar y destruir modelos de negocio innovadores que generan valor para el consumidor, la política de defensa de la competencia que desarrolla la UE debería centrarse en eliminar los numerosísimos obstáculos reguladores e impositivos que dificultan el proceso competitivo. La UE debería eliminar los privilegios concedidos y las barreras legales a la competencia, dejando de multar a las compañías más competitivas como Google. En caso contrario, las políticas de la UE de defensa de la competencia se convierten, irónicamente, en políticas de defensa de la incompetencia, favoreciendo modelos de negocio menos eficientes y perjudicando al usuario final con productos más caros y menos valorados.

Abat Oliba / Abad Oliba

File:122 L'abat Oliba i el campanar romànic de la catedral.jpg

L’abat Oliba (971-1046) és una de les figures més destacables del seu temps, amb una influència i rellevància que transcendeixen la incipient formació de la Catalunya medieval. Besnét del comte Guifré el Pilós fou un abat benedictí, bisbe de Vic i abat de Santa Maria de Ripoll i Sant Miquel de Cuixà. A més, també va fundar el monestir de Montserrat i va restaurar les ciutats de Cardona i Manresa. Una Manresa que va ser completament destruïda per la ràtzia del cabdill musulmà Abd-al-Malik l’any 1003 i que gràcies a l’esforç d’Oliba tornava poc després a ser una ciutat activa i rellevant que no solament disposava d’una nova església, sinó que també tenia una canònica, substituïda al segle XIV per la magnífica basílica gòtica de la Seu. Amb l’objectiu de commemorar el mil·lenari Oliba, el bisbat de Vic ha organitzat un projecte itinerant sota el nom de «Oliba Episcopus: Camins». Els actes, amb inici a la seu manresana, continuaran al monestir de Santa Maria de l’Estany (18 d’agost) i el monestir de Sant Joan de les Abadesses (29 de setembre), concloent al Palau de l’Abadia i la catedral de Vic (27 d’octubre). La basílica de Santa Maria de la Seu de Manresa ha acollit el primer esdeveniment, mostrant la vessant de l’abat Oliba com a constructor. Constructor físic de monestirs, esglésies i castells; reconstructor de la ciutat de Manresa; i gran difusor de la cultura amb la còpia als scriptoria dels monestirs catalans dels clàssics llatins que impulsaren la cultura catalana i la situaren com a capdavantera d’Europa. Oliba impulsà la construcció de la catedral de Sant Pere, la seu del bisbat de Vic. Enderrocada posteriorment per acollir la nova seu neoclàssica del segle XVIII, encara conserva el campanar romànic, d’estil llombard, i la cripta sota l’absis principal, de planta semicircular. Oliba feu de Santa Maria de Ripoll un dels centres culturals més importants de l’Europa occidental i de tota la cristiandat. Gerbert d’Aurillac, que va ser Papa l’any 1000 amb el nom de Silvestre II, estudià durant tres anys al monestir de Ripoll, introduint a Europa la numeració àrab decimal i el concepte de zero. Però la importància de l’abat Oliba va més enllà de la construcció física, cultural i espiritual de la futura Catalunya.

Quan neix Oliba, els comtats catalans eren una terra de frontera que formava part, només nominalment, del regne dels francs. Sota l’amenaça constant de l’encara temible califat de Còrdova era el lloc de trobada entre un sud islàmic que atresora el saber de l’antiguitat, una florent comunitat jueva amb contactes a tot el món i una cristiandat cada cop més segura de si mateixa. La Marca Hispànica, terra de trobada però també de frontera, s’interposava entre l’Imperi franc i el d’Al-Andalus, i va ser organitzada en comtats: Rosselló, Cerdanya, Urgell, Girona, Empúries, Barcelona, Ribagorça i Pallars. I en aquest context, Oliba va aconseguir dinamitzar l’economia al reforçar la institució de la propietat privada tot posant límits al poder il·limitat i a la violència arbitrària dels senyors feudals. Per poder fer front a les despeses de la guerra, cada cop més els senyors s’apropiaven dels excedents del camp i abusaven dels pagesos, fent servir el seu poder de coerció militar. Els pagesos, abans lliures, van esdevenir serfs i foren obligats a habitar el mas i a lliurar part de la seva producció i feina al noble, a pagar tributs i censos, i fins i tot a formar part de la seva host en cas de guerra. Les terres que treballaven van passar sovint a ser també propietat dels nobles. Oliba va impulsar el moviment de Pau i Treva a inicis del segle XI (Toluges del Rosselló, 1027), com a resposta a la violència perpetrada pels nobles feudals contra els pagesos i comerciants. El fre a l’extorsió feudal, de fet, és l’origen de les Corts Catalanes. La pau i treva de Déu prohibia les accions bèl·liques durant un temps determinat. Inicialment s’iniciava dissabte el vespre fins al final de diumenge. I posteriorment s’estengué la prohibició de les accions bèl·liques de dijous a diumenge. La protecció emparava els pagesos i els seus domicilis, sota pena d’excomunió. Al reduir la violència indiscriminada dels nobles i establir uns dies de treball productiu i lliure intercanvi, aconseguia molt més que una acció pacificadora. Aconseguia reactivar l’economia sense que això segurament formés part dels seus designis. 

La figura de l’abat, bisbe i comte Oliba és gegantina i de talla europea. Va ser un protagonista destacat del naixement de Catalunya a l’edat mitjana; un artífex privilegiat del creixement espiritual, cultural i econòmic a ambdós costats dels Pirineus. Des de Prades, Toluges i Elna al nord, fins a Ripoll, Vic i Montserrat al sud. Des dels monestirs de Sant Miquel de Cuixà i Sant Martí del Canigó al Conflent, lloc de naixement de la nissaga comtal catalana, fins a llocs tan diversos com Sant Pere de Rodes a l’Alt Empordà o Sant Vicenç de Cardona al Bages, passant per les seus de Girona i Manresa. Mil anys després de l’abat Oliba, Catalunya torna a estar immersa en una crisi profunda i polièdrica, tant a nivell econòmic i polític com cultural i espiritual. Mil anys després, les condicions no han millorat pas massa, ja que els catalans hem de treballar més de mig any, exactament fins el 5 de juliol, per pagar les despeses de funcionament d’un Estat que ens anorrea. Ens cal un nou abat Oliba que impulsi la refundació de la nova Catalunya del segle XXI.

____________________________________________________________________________________________

El abad Oliba (971-1046) (¿por qué escribir Oliva, en castellano, cuando el original fue Oliba?) fue una de las figuras más destacables de su tiempo, con una influencia y relevancia que trascienden la incipiente formación de la Cataluña medieval. Bisnieto del conde Guifré el Pilós fue un abad benedictino, obispo de Vic y abad de Santa María de Ripoll y Sant Miquel de Cuixà. Además, también fundó el monasterio de Montserrat y restauró las ciudades de Cardona y Manresa. Una Manresa que fue completamente destruida por la razzia del caudillo musulmán Abd-al-Malik el año 1003 y que gracias al esfuerzo de Oliba volvía poco después a ser una ciudad activa y relevante que no sólo disponía de una nueva iglesia, sino que también tenía una canónica, sustituida en el siglo XIV por la magnífica basílica gótica de la Seo. Con el objetivo de conmemorar el milenario Oliba, el obispado de Vic ha organizado un proyecto itinerante bajo el nombre de «Oliba Episcopus: Caminos». Los actos, con inicio en la sede manresana, continuarán en el monasterio de Santa María de l’Estany (18 de agosto) y el monasterio de San Joan de las Abadesses (29 de septiembre), concluyendo en el Palau de l’Abadia y la catedral de Vic (27 de octubre). La basílica de Santa María de la Seo de Manresa ha acogido el primer evento, mostrando la vertiente del abad Oliba como constructor. Constructor físico de monasterios, iglesias y castillos; reconstructor de la ciudad de Manresa; y gran difusor de la cultura con la copia en los scriptoria de los monasterios catalanes de los clásicos latinos que impulsaron la cultura catalana y la situaron como líder de Europa. Oliba impulsó la construcción de la catedral de Sant Pere, la sede del obispado de Vic. Derribada posteriormente para acoger la nueva planta neoclásica del siglo XVIII, aún conserva el campanario románico, de estilo lombardo, y la cripta bajo el ábside principal, de planta semicircular. Oliba hizo de Santa Maria de Ripoll uno de los centros culturales más importantes de la Europa occidental y de toda la cristiandad. Gerbert d’Aurillac, que fue Papa el año 1000 con el nombre de Silvestre II, estudió durante tres años en el monasterio de Ripoll, introduciendo en Europa la numeración árabe decimal y el concepto de cero. Pero la importancia del abad Oliba va más allá de la construcción física, cultural y espiritual de la futura Cataluña.

Cuando nace Oliba, los condados catalanes eran una tierra de frontera que formaban parte, sólo nominalmente, del reino de los francos. Bajo la amenaza constante del todavía temible califato de Córdoba era el lugar de encuentro entre un sur islámico que atesoraba el saber de la antigüedad, una floreciente comunidad judía con contactos en todo el mundo y una cristiandad cada vez más segura de sí misma. La Marca Hispánica, tierra de encuentro pero también de frontera, se interponía entre el Imperio franco y el de Al-Andalus, y fue organizada en condados: Rosellón, Cerdaña, Urgell, Girona, Empúries, Barcelona, ​​Ribagorça y Pallars. Y en este contexto, Oliba consiguió dinamizar la economía al reforzar la institución de la propiedad privada poniendo límites al poder ilimitado y la violencia arbitraria de los señores feudales. Para poder hacer frente a los gastos de la guerra, cada vez más los señores se apropiaban de los excedentes del campo y abusaban de los agricultores, utilizando su poder de coerción militar. Los agricultores, antes libres, se convirtieron en siervos y fueron obligados a habitar el mas y a entregar parte de su producción y trabajo al noble, a pagar tributos y censos, e incluso a formar parte de sus tropas en caso de guerra. Las tierras que trabajaban pasaron a menudo a ser también propiedad de los nobles. Oliba impulsó el movimiento de Pau i Treva (Paz y Tregua) a inicios del siglo XI (Toluges del Rosellón, 1027), como respuesta a la violencia perpetrada por los nobles feudales contra los agricultores y comerciantes. El freno a la extorsión feudal, de hecho, es el origen de las Cortes Catalanas. La paz y tregua de Dios prohibía las acciones bélicas durante un tiempo determinado. Inicialmente se iniciaba el sábado el atardecer hasta el final del domingo. Y posteriormente se extendió la prohibición de las acciones bélicas de jueves a domingo. La protección amparaba los agricultores y sus domicilios, bajo pena de excomunión. Al reducir la violencia indiscriminada de los nobles y establecer unos días de trabajo productivo y libre intercambio, conseguía mucho más que una acción pacificadora. Conseguía reactivar la economía sin que ello seguramente formara parte de sus designios.

La figura del abad, obispo y conde Oliba es gigantesca y de talla europea. Fue un protagonista destacado del nacimiento de Cataluña en la Edad Media; un artífice privilegiado del crecimiento espiritual, cultural y económico a ambos lados de los Pirineos. Desde Prades, Toluges y Elna al norte, hasta Ripoll, Vic y Montserrat al sur. Desde los monasterios de Sant Miquel de Cuixà y Sant Martí del Canigó en el Conflent, lugar de nacimiento de la saga condal catalana, hasta lugares tan diversos como Sant Pere de Rodes en el Alt Empordà o Sant Vicenç de Cardona en el Bages, pasando por las sedes de Girona y Manresa. Mil años después del abad Oliba, Cataluña vuelve a estar inmersa en una crisis profunda y poliédrica, tanto a nivel económico y político como cultural y espiritual. Mil años después, las condiciones tampoco han mejorado tanto en términos extractivos, ya que los catalanes tenemos que trabajar más de medio año, exactamente hasta el 5 de julio, para pagar los gastos de funcionamiento del Estado. Es necesario un nuevo abad Oliba que impulse la refundación de la nueva Cataluña del siglo XXI.

Elefants blancs / Elefantes blancos

Resultado de imagen de juegos mediterraneo tarragona ridiculo

L’elefant blanc o albí és un tipus poc comú d’elefant. Però més enllà del seu sentit originari, aquesta expressió ha passat a designar una obra pública ruïnosa per a la societat, amb uns costos de construcció i manteniment molt superiors a l’escàs rendiment social que se’n deriva. Aquesta expressió prové de quan els reis de Siam (avui Tailàndia) tenien el costum de regalar un elefant albí als dignataris que pretenien arruïnar. I és que els costos de manteniment d’un animal tan voluminós, considerat sagrat i objecte de culte per part de la població, són molt elevats. Són exemples d’elefants blancs la Caja Mágica de Madrid o la Ciutat de les Arts i les Ciències de València. També una infraestructura com l’AVE, en la mesura que no recuperarà mai la inversió i genera pèrdues d’explotació permanents, se’n pot considerar un exemple. I sense sortir de les ciutats i viles del nostre país, tots seríem capaços d’identificar immobles o places públiques que, volent ser obres d’avantguarda a glòria del gestor públic, acaben sent nyaps monumentals amb altes despeses de manteniment a càrrec del contribuent. Algunes vegades, depenent de la importància de l’esdeveniment públic organitzat, ens trobem davant bandades o ramats d’elefants blancs .

Els Jocs Mediterranis, recentment clausurats a Tarragona, en són un exemple. Aquesta competició multi-esportiva, que es disputa cada quatre anys i on participen els estats banyats pel Mediterrani, ens ha deixat imatges patètiques i tristes. Els tarragonins han girat l’esquena a aquests Jocs i les instal·lacions, algunes acabades d’estrenar, han acullit només desenes d’espectadors malgrat haver-se regalat entrades. Un atleta va ser detingut per presumpta agressió sexual i la pista de bàsquet 3×3 del Camp de Mart es va esfondrar. Els àrbitres han fet vaga perquè no cobraven i Mireia Belmonte, guanyadora als 400 metres lliures, va haver de posar les medalles a les seves rivals perquè no hi havia ningú més per posar-les. Més greu encara si és possible, un conductor dels Jocs que triplicava la taxa d’alcoholèmia va atropellar un nen de cinc anys. La cadena de despropòsits ja havia començat abans quan es van postposar els Jocs per no tenir les instal·lacions enllestides. I el reguitzell de clamorosos fracassos ha continuat. En el cas de la piscina olímpica, no va donar temps a cobrir-la, com estava previst. I en el Palau d’Esports va haver de fer-se de nou el concurs públic, perquè dues empreses adjudicatàries varen renunciar al projecte.

El cost econòmic es xifra al voltant de 90 milions d’euros. La Generalitat ha estat l’administració que ha aportat més diners, i l’Estat la que menys. 90 milions d’euros que surten dels impostos pagats pels contribuents i que deixaran de finançar altres serveis com la sanitat o l’educació públiques. 90 milions d’euros que, a les butxaques de les famílies, s’haurien gastat molt millor i amb més eficiència, contribuint a les veritables necessitats reals de la població. 90 milions d’euros que els botiguers i hostalers del centre de Tarragona tampoc noten per enlloc. Massa milions d’euros malgastats en projectes no rendibles i que, lluny de millorar la cohesió social, l’han empitjorat. Recordem, per exemple, que al costat del Palau d’Esports, al qual s’hi han destinat 18 milions d’euros, hi ha una escola en barracons. En el marc d’aquests Jocs Mediterranis, i molt lluny del clima de pau i germanor que pretenen aconseguir, hi ha hagut l’aterratge de paracaigudistes, exhibicions aèries de la Patrulla Águila o l’arribada del portaavions insígnia de l’Armada espanyola. Aquesta exhibició militar i de poder marcial contrasta amb l’absència de mostres de folklore català a la terra dels castellers, un dels elements culturals més potents del territori.

El balanç dels Jocs Mediterranis que en fa l’equip de govern de la ciutat, encapçalat per l’alcalde socialista Josep Fèlix Ballesteros, que governa la capital tarragonina en coalició amb els populars, és molt positiva. Considera que els Jocs han estat un èxit i que tota la culpa és dels mitjans de comunicació que s’han fixat únicament en anècdotes puntuals. I segurament aquests Jocs Mediterranis hauran estat un formidable trampolí per presentar-se a la reelecció en els propers comicis locals del maig de 2019. Però el desenvolupament de les ciutats i dels països no es fa amb Jocs, Expos, Fòrums Universals de les Cultures o similars. Aquests esdeveniments, alguns clarament de gamma baixa, no són res més que elefants blancs. La vella Tàrraco no necessitava uns fastos pseudoolímpics per donar-se a conèixer al món i fer el ridícul d’aquesta manera. I Catalunya no necessita elefants blancs pagats per la societat a vanaglòria dels dirigents polítics. Ens calen polítics de perfil discret que gestionin la res publica de manera eficient i sostinguda en el temps, deixant fer i deixant passar (laissez faire, laissez passer). Deixant fer a la lliure iniciativa privada i empresarial, sense excessos impositius ni regulatoris.

____________________________________________________________________________________________

El elefante blanco o albino es un tipo poco común de elefante. Pero más allá de su sentido originario, esta expresión ha pasado a designar una obra pública ruinosa para la sociedad, con unos costes de construcción y mantenimiento muy superiores al escaso rendimiento social que proporciona. Esta expresión proviene de cuando los reyes de Siam (hoy Tailandia) tenían la costumbre de regalar un elefante albino a los dignatarios a los que pretendían arruinar. Y es que los costes de mantenimiento de un animal tan voluminoso, considerado sagrado y objeto de culto por parte de la población, son muy elevados. Son ejemplos de elefantes blancos la Caja Mágica de Madrid o la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia. También una infraestructura como el AVE, en la medida que no recuperará nunca la inversión y genera pérdidas de explotación permanentes, puede considerarse un ejemplo de elefante blanco. Y sin salir de las ciudades y pueblos de nuestro país, todos seríamos capaces de identificar inmuebles o plazas públicas que, queriendo ser obras de vanguardia a gloria del gestor público, acaban siendo chapuzas monumentales con altos gastos de mantenimiento a cargo del contribuyente. Algunas veces, dependiendo de la importancia del evento público organizado, nos encontramos ante manadas o rebaños de elefantes blancos.

Los Juegos Mediterráneos, recientemente clausurados en Tarragona, son un ejemplo de ello. Esta competición multideportiva, que se disputa cada cuatro años y donde participan los estados bañados por el Mediterráneo, nos ha dejado imágenes patéticas y tristes. Los tarraconenses han dado la espalda a estos Juegos y las instalaciones, algunas recién estrenadas, han acogido sólo decenas de espectadores a pesar de haberse regalado entradas. Un atleta fue detenido por presunta agresión sexual y la pista de baloncesto 3 × 3 del Campo de Marte se derrumbó. Los árbitros han hecho huelga porque no cobraban y Mireia Belmonte, ganadora en los 400 metros libres, tuvo que poner las medallas a sus rivales porque no había nadie más para ponerlas. Más grave aún si cabe, un conductor de los Juegos que triplicaba la tasa de alcoholemia atropelló a un niño de cinco años. La cadena de despropósitos ya había comenzado antes cuando se aplazaron un año los Juegos por no tener las instalaciones terminadas. Y la ristra de clamorosos fracasos ha continuado. En el caso de la piscina olímpica, no dio tiempo a cubrirla, como estaba previsto. Y en el Palacio de Deportes tuvo que instarse de nuevo el concurso público, porque dos empresas adjudicatarias renunciaron al proyecto.

El coste económico se cifra alrededor de 90 millones de euros. La Generalitat ha sido la administración que ha aportado más dinero, y el Estado el que menos. 90 millones de euros que salen de los impuestos pagados por los contribuyentes y que dejarán de financiar otros servicios como la sanidad o la educación públicas. 90 millones de euros que, en los bolsillos de las familias, se habrían gastado mucho mejor y con más eficiencia, contribuyendo a las verdaderas necesidades reales de la población. 90 millones de euros que los tenderos y hosteleros del centro de Tarragona tampoco notan por ninguna parte. Demasiados millones de euros malgastados en proyectos no rentables y que, lejos de mejorar la cohesión social, la han empeorado. Recordemos, por ejemplo, que junto al Palacio de Deportes, al que se han destinado 18 millones de euros, hay una escuela en barracones. En el marco de estos Juegos Mediterráneos, y muy lejos del clima de paz y hermandad que pretenden conseguir, ha habido el aterrizaje de paracaidistas, exhibiciones aéreas de la Patrulla Águila o la llegada del portaaviones insignia de la Armada española. Esta exhibición militar y de poder marcial contrasta con la ausencia de muestras de folclore catalán en la tierra de los castellers, uno de los elementos culturales más potentes del territorio.

El balance que hace de los Juegos Mediterráneos el equipo de gobierno de la ciudad, encabezado por el alcalde socialista Josep Fèlix Ballesteros, que gobierna la capital tarraconense en coalición con los populares, es muy positiva. Considera que los Juegos han sido un éxito y que toda la culpa es de los medios de comunicación que se han fijado únicamente en anécdotas puntuales. Y seguramente estos Juegos Mediterráneos habrán sido un éxito, pero para los proyectos personales de los dirigentes políticos: un formidable trampolín para presentarse a la reelección en los próximos comicios locales de mayo de 2019. Pero el desarrollo de las ciudades y de los países no se hace con Juegos, Expos, Foros Universales de las Culturas o similares. Estos acontecimientos, algunos claramente de gama baja, no son más que elefantes blancos. La vieja Tarraco no necesitaba unos fastos pseudoolímpicos para darse a conocer al mundo y hacer el ridículo de esta manera. Y Cataluña no necesita elefantes blancos pagados por la sociedad a vanagloria de los dirigentes políticos. Necesitamos políticos de perfil discreto que gestionen la res publica de manera eficiente y sostenida en el tiempo, dejando hacer y dejando pasar (laissez faire, laissez passer). Dejando hacer a la libre iniciativa privada y empresarial, sin excesos impositivos ni regulatorios.