Arxius

Archive for Octubre de 2016

La necessitat (o no) de nou govern / La necesidad (o no) de nuevo gobierno

Des de les aportacions de James Buchanan, Premi Nobel d’Economia del 1986, el coneixement sobre l’acció pública de l’Estat, de polítics i funcionaris, i els satèl·lits que els circumden, ha fet un salt qualitatiu important. Idees passades com la d’una administració pública que, personificada en un diligent pare de família, perseguia abnegadament l’interès general de la societat i el bé comú de tots els seus súbdits, han deixat de tenir sentit. La interpretació de les decisions dels polítics no es pot fer en termes de maximització del benestar social, expressió grandiloqüent que no té un significat definit i que amaga sovint motivacions egoistes, sinó en termes de consecució d’interessos particulars. Si Rajoy surt d’aquí poques hores investit president del govern, no serà perquè el partit socialista hagi canviat d’opinió tot buscant el bé d’Espanya i de tots els espanyols. No és un sacrifici altruista ni un canvi de principis. En política no hi sol haver altre principi fora de la consecució i el manteniment del poder. És, senzillament, l’evidència raonable que unes terceres eleccions haurien castigat moltíssim la força socialdemòcrata, que es convertiria pràcticament en irrellevant.

I és, senzillament, la urgència d’aprovar els pressupostos públics per mantenir engreixada una maquinària estatal que provoca greuges redistributius territorials permanents i insolubles. Per tant, calia apartar de la secretaria general a un Pedro Sánchez massa combatiu amb el partit popular, canviant el vot negatiu per l’abstenció i garantint la formació de govern. Les decisions dels agents socials, també els públics, s’han d’interpretar en termes dels seus beneficis i costos associats, més que no pas en base a consideracions generals i quimeres pseudoètiques. Aquest senzill canvi d’enfocament, treballat per l’anomenada escola econòmica del Public Choice, no només permet entendre les decisions públiques. També ofereix pautes raonades de quin serà el comportament del futur govern. Malgrat totes les apel·lacions a la millora del finançament i a la voluntat de diàleg amb la causa independentista catalana, sabem que s’intensificarà la tendència recentralitzadora. Els grans partits estatals necessiten les transferències fiscals de Catalunya -també València i Balears- per mantenir la maquinària clientelar a la resta d’Espanya.

Per tant, la polarització i el clima de permanent confrontació continuaran. Alhora els sacrificis necessaris per reduir el dèficit públic -el comissari europeu Pierre Moscovici ja ha anunciat una necessària reducció de 5.500 milions de despesa- es centrifugaran a les autonomies i ajuntaments, que continuaran patint els ajustos més importants. I mentrestant, ningú dubta de la fallida del sistema de pensions, enguany amb un dèficit rècord de 19.000 milions d’euros i l’any vinent amb l’esgotament del Fons de Reserva. A mitjà termini, les pensions espanyoles hauran de disminuir del 80% del sou mitjà a menys del 50%. Pensions, per tant, de pura subsistència. ¿Permetrà el nou govern el trànsit ordenat a un sistema de capitalització que salvi les pensions de la regressió demogràfica? ¿Fomentarà el nou govern el tan necessari estalvi a llarg termini? ¿Solventarà el nou govern els problemes que ell mateix ha contribuït a crear i empitjorar? 


Desde las aportaciones de James Buchanan, Premio Nobel de Economía en 1986, el conocimiento sobre la acción pública del Estado, de políticos y funcionarios, y los satélites que los circundan, ha dado un salto cualitativo importante. Ideas pasadas como la de una administración pública que, personificada en un diligente padre de familia, perseguía abnegadamente el interés general de la sociedad y el bien común de todos sus súbditos, han dejado de tener sentido. La interpretación de las decisiones de los políticos no se puede hacer en términos de maximización del bienestar social, expresión grandilocuente que no tiene un significado definido y que esconde a menudo motivaciones egoístas, sino en términos de consecución de intereses particulares. Si Rajoy sale en pocas horas investido presidente del gobierno, no será porque el partido socialista haya cambiado de opinión buscando el bien de España y de todos los españoles. No es un sacrificio altruista ni un cambio de principios. En política no suele haber otro principio más allá de la consecución y el mantenimiento del poder. Es, sencillamente, la evidencia razonable que unas terceras elecciones habrían castigado muchísimo la fuerza socialdemócrata, que se convertiría prácticamente en irrelevante.

Y es, sencillamente, la urgencia de aprobar los presupuestos públicos para mantener engrasada una maquinaria estatal que provoca agravios redistributivos territoriales permanentes e insolubles. Por lo tanto, había que apartar de la secretaría general a un Pedro Sánchez demasiado combativo con el partido popular, cambiando el voto negativo por la abstención y garantizando la formación de gobierno. Las decisiones de los agentes sociales, también los públicos, deben interpretarse en términos de sus beneficios y costes asociados, más que en base a consideraciones generales y quimeras pseudoéticas. Este sencillo cambio de enfoque, trabajado por la llamada escuela económica del Public Choice, no sólo permite entender las decisiones públicas. También ofrece pautas razonadas de cuál será el comportamiento del futuro gobierno. A pesar de todas las apelaciones a la mejora de la financiación y a la voluntad de diálogo con la causa independentista catalana, sabemos que intensificará la tendencia recentralizadora. Los grandes partidos estatales necesitan las transferencias fiscales de Cataluña -también Madrid, Valencia y Baleares- para mantener la maquinaria clientelar en el resto de España.

Por tanto, la polarización y el clima de permanente confrontación continuarán. Asimismo los sacrificios necesarios para reducir el déficit público -el comisario europeo Pierre Moscovici ya ha anunciado una necesaria reducción de 5.500 millones de gasto- se centrifugarán a las autonomías y ayuntamientos, que continuarán sufriendo los ajustes más importantes. Y mientras tanto, nadie duda de la quiebra del sistema de pensiones, este año con un déficit récord de 19.000 millones de euros y el año que viene con el agotamiento del Fondo de Reserva. A medio plazo, las pensiones españolas deberán disminuir del 80% del sueldo medio a menos del 50%. Pensiones, por tanto, de pura subsistencia. ¿Permitirá el nuevo gobierno el cambio ordenado a un sistema de capitalización que salve las pensiones del invierno demográfico? ¿Fomentará el nuevo gobierno el tan necesario ahorro a largo plazo? ¿Solventará el nuevo gobierno los problemas que él mismo ha contribuido a crear y empeorar?

 

Anuncis

Contractes descentralitzats / Contratos descentralizados

Resultado de imagen de darse la mano

Les dues institucions bàsiques de tota societat pròspera i desenvolupada són la propietat privada, que concedeix el control sobre els recursos escassos, i els contractes voluntaris, que permeten establir relacions cooperatives entre dues parts. Per tal que el resultat sigui mútuament beneficiós, establint una dinàmica win-win on tothom hi guanya, les decisions han de ser lliures i descentralitzades. En un contracte matrimonial, per exemple, un home i una dona decideixen lliurement formar una família. Si la decisió de matrimoni estés centralitzada en el patriarca de la família o el batlle de la ciutat, per exemple, i anés en contra de la voluntat dels nuvis, el resultat previsible seria un desastre. Això no és incompatible amb el fet que, malauradament, la institució familiar, per altres motius, pateix actualment una profunda crisi.

En general, sempre molt millor com menor sigui la intromissió en l’acord de voluntats contractual. Per això, la recent decisió del Tribunal de Justícia Europeu que iguala la indemnització dels treballadors indefinits amb la dels temporals pot tenir efectes negatius. No estic defensant que el desigual tractament normatiu entre un contracte indefinit i un de temporal sigui correcte. Ni molt menys. El que vull dir és que la indemnització laboral és un cost afegit a la contractació i el seu increment no contribuirà a solventar l’excessiva temporalitat del mercat laboral espanyol. Encarir la contractació temporal sense abaratir la indefinida no reduirà l’excessiu treball temporal i precari. Servirà només per reduir el salari temporal mantenint l’ocupació, o per mantenir el salari temporal reduint l’ocupació. Defensar que l’increment dels costos laborals incentivarà l’augment de les contractacions o de les remuneracions és pura ficció. Oblida la primera llei de l’economia. L’alternativa és molt més simple i senzilla: no fixar indemnitzacions legals, sinó permetre el lliure acord entre empresari i treballador. Naturalment, la llibertat ha de ser transversal i s’ha d’extendre a tots els contractes, indefinits i temporals, i, també, a la possibilitat de les empreses per competir en tots els mercats en absència de privilegis.

Un altre contracte centralitzat i altament ineficient que s’hauria de revisar és l’anomenat contracte social mitjançant el qual un govern central recapta impostos i distribueix la despesa. El govern espanyol ha incomplert tots els compromisos de dèficit públic des del 2008 i els continuarà previsiblement incomplint. Recordem algunes xifres: el dèficit públic va ser del 4,4% del PIB l’any 2008 (el Pacte d’Estabilitat i Creixement preveu un màxim del 3%); 11% del PIB l’any 2009 (Pla EEE de Rodríguez Zapatero, renovació de voreres i altres obres públiques…); 9,5% del PIB el 2010; 9,6% el 2011 (any electoral); 10,4% el 2012 (!); 6,9% el 2013 (l’objectiu era el 6,3%); 5,9% el 2014 (objectiu del 5,1%) i 5,1% el 2015 (objectiu del 4,1%). Els objectius futurs de dèficit públic, acordats amb la Comissió Europea per no haver de pagar la multa, són del 4,6% el 2016, 3,1% el 2017 i 2,2% el 2018. Quina credibilitat hi ha d’aconseguir aquests objectius? Cap ni una. Els poderosos incentius a afavorir la casta extractiva i la seva clientela política a costa de la classe mitjana i treballadora són perversos. Només cal recordar com el partit socialista canviarà la seva posició sobre els acords per investir a Rajoy president, després que l’andalusa Susana Díaz hagi reclamat l’aprovació dels pressupostos per mantenir engrassada la poderosa maquinària electoral del sud d’Espanya (cas dels ERE, peonades rurals…). Naturalment, també el PP -i tots els partits en general- està afectat de ple per la corrupció. Uns pocs hi guanyen, però molts hi perden.

El resultat final és el descontrol de les despeses, la incapacitat de compliment de l’acord de dèficit i també la impossibilitat de reducció de la despesa pública total. El sanejament dels comptes públics, permanentment en vermell, s’ha de fer amb més impostos i més deute públic (per la impossibilitat de reducció de la despesa). I donat que el deute s’ha de pagar amb impostos futurs, això significa més impostos presents i més impostos futurs. Més impostos per nosaltres i més impostos pels nostres fills, néts i rebesnéts. Per acabar amb aquestes disfuncions, cal reduir i descentralitzar el poder fiscal de l’Estat, atansant la capacitat i presa última de decisió al ciutadà. L’àmbit de decisió ha de ser proper a l’administrat: europeu millor que mundial, central millor que europeu, autonòmic millor que central, local millor que autonòmic, veïnal millor que local, i familiar millor que veïnal.


Las dos instituciones básicas de toda sociedad próspera y desarrollada son la propiedad privada, que concede el control sobre los recursos escasos, y los contratos voluntarios, que permiten establecer relaciones cooperativas entre dos partes. Para que el resultado sea mutuamente beneficioso, estableciendo una dinámica win-win donde todos ganan, las decisiones deben ser libres y descentralizadas. En un contrato matrimonial, por ejemplo, un hombre y una mujer deciden libremente formar una familia. Si la decisión de matrimonio correspondieses al patriarca de la familia o al alcalde de la ciudad, por ejemplo, y fuese en contra de la voluntad de los novios, el resultado previsible sería un desastre. Esto no es incompatible con el hecho de que, desgraciadamente, la institución familiar, por otros motivos, sufre actualmente una profunda crisis.

En general, siempre mucho mejor cuanto menor sea la intromisión en el acuerdo de voluntades contractual. Por ello, la reciente decisión del Tribunal de Justicia Europeo que iguala la indemnización de los trabajadores indefinidos con los temporales puede tener efectos negativos. No estoy defendiendo que el desigual tratamiento normativo entre un contrato indefinido y uno temporal sea correcto. Ni mucho menos. Lo que quiero decir es que la indemnización laboral es un coste añadido a la contratación y su incremento no contribuirá a solucionar la excesiva temporalidad del mercado laboral español. Encarecer la contratación temporal sin abaratar la indefinida no reducirá el excesivo trabajo temporal y precario. Servirá sólo para reducir el salario temporal manteniendo el empleo, o para mantener el salario temporal reduciendo el empleo. Defender que el incremento de los costes laborales incentivará el aumento de las contrataciones o de las remuneraciones es pura ficción. Olvida la primera ley de la economía. La alternativa es mucho más simple y sencilla: no fijar indemnizaciones legales, sino permitir el libre acuerdo contractual entre empresario y trabajador. Naturalmente, la libertad debe ser transversal y se ha de extender a todos los contratos, indefinidos y temporales, y, también, a la posibilidad de las empresas para competir en todos los mercados en ausencia de privilegios.

Otro contrato centralizado y altamente ineficiente que debería revisarse es el llamado contrato social mediante el cual un gobierno central recauda impuestos y distribuye el gasto. El gobierno español ha incumplido todos los compromisos de déficit público desde 2008 y los continuará previsiblemente incumpliendo. Recordemos algunas cifras: el déficit público fue del 4,4% del PIB en 2008 (el Pacto de Estabilidad y Crecimiento prevé un máximo del 3%); 11% del PIB en 2009 (Plan EEE de Rodríguez Zapatero, renovación de aceras y otras obras públicas…); 9,5% del PIB en 2010; 9,6% en 2011 (año electoral); 10,4% en 2012 (!); 6,9% en 2013 (el objetivo era el 6,3%); 5,9% en 2014 (objetivo del 5,1%) y 5,1% en 2015 (objetivo del 4,1%). Los objetivos futuros de déficit público, acordados con la Comisión Europea para no tener que pagar la multa, son del 4,6% en 2016, 3,1% en 2017 y 2,2% en 2018. ¿Qué credibilidad tiene el gobierno de conseguir estos objetivos? Ninguna. Los poderosos incentivos a favorecer la casta extractiva y su clientela política a costa de la clase media y trabajadora son perversos. Sólo hay que recordar cómo el partido socialista cambiará su posición sobre los acuerdos para investir a Rajoy presidente, después de que la andaluza Susana Díaz haya reclamado la aprobación de los presupuestos para mantener engrasada la poderosa maquinaria electoral del sur de España (caso de los ERE, peonadas rurales, sueldos de funcionarios…). Naturalmente, también el PP -y todos los partidos políticos en general- está afectado de lleno por la corrupción. Unos pocos ganan, pero muchos pierden.

El resultado final es el descontrol de los gastos, la incapacidad de cumplimiento del acuerdo de déficit y también la imposibilidad de reducción del gasto público total. El saneamiento de las cuentas públicas, permanentemente en rojo, debe hacerse con más impuestos y más deuda pública (por la imposibilidad de reducción del gasto). Y dado que la deuda debe pagarse con impuestos futuros, esto significa más impuestos presentes y más impuestos futuros. Más impuestos para nosotros y más impuestos para nuestros hijos, nietos y tataranietos. Para acabar con estas disfunciones, es necesario reducir y descentralizar el poder fiscal del Estado, acercando la capacidad y toma última de decisiones al ciudadano. El ámbito de decisión debe ser próximo al administrado: europeo mejor que mundial, central mejor que europeo, autonómico mejor que central, local mejor que autonómico, vecinal mejor que local, y familiar mejor que vecinal.

La classe magistral d’Oriol Junqueras / La clase magistral de Oriol Junqueras

Oriol Junqueras i Vies, enmig d’una gran expectació, va pronunciar recentment la lliçó inaugural dels estudis d’ADE a la FUB. Una conferència interessant, plantejada en termes totalment acadèmics i no pas polítics. En poc més de noranta minuts, l’exprofessor d’història econòmica de la UAB va plantejar els reptes econòmics més apressants que tenim, responent també algunes preguntes del nombrós públic que omplia de gom a gom la sala d’actes. El vicepresident del govern català va destacar encertadament que mai havíem conviscut amb tanta creació d’oferta monetària. No hi ha precedents històrics d’una creació de diners tan accelerada (80.000 milions d’euros mensuals a l’eurozona) o, el que és el mateix, de tipus d’interès tan baixos (zero o negatius). Aquestes mesures destrueixen la cultura de l’estalvi, base essencial per fomentar el creixement sostenible a llarg termini. L’inversor tradicional, amb un perfil de risc conservador, té grans dificultats per rendibilitzar l’estalvi acumulat, i es pot deixar seduir per propostes especulatives molt arriscades. La història també ens mostra que un tipus d’interès zero durant períodes perllongats crea bombolles financeres en certs actius com els bons, les accions o el mercat immobiliari. Aquesta política monetària ultraexpansiva tampoc serveix per a què el govern central sanegi els comptes públics i emprengui reformes estructurals, perquè l’accés privilegiat al diner a cost zero ajorna tota reforma sine die.

Amb tipus artificialment baixos també es genera la il·lusió de rendibilitat en projectes ruïnosos o de solvència d’empreses inviables. L’efecte narcotitzant dels tipus d’interès reduïts desactiva el necessari ajust empresarial a través del procés de fallida, impedint o retardant l’expulsió del mercat d’aquelles empreses que fan un ús ineficient dels recursos productius i impedint que aquests siguin alliberats i es destinin a projectes amb més expectatives de rendibilitat. La política monetària contribueix així a afavorir la proliferació d’empreses zombis, impactant negativament sobre l’eficiència del sistema econòmic, fenomen ja observat al Japó en la dècada de 1990. Semblant laxitud monetària introdueix una pressió addicional sobre el negoci bancari, disminuint els marges d’intermediació i deteriorant les expectatives de rendibilitat. La recuperació de tipus positius, quan els EUA així ho decideixin, farà augmentar el pes dels interessos del deute i accentuarà el dilema entre incrementar la pressió fiscal o reduir la despesa pública i la qualitat en la prestació dels serveis bàsics als ciutadans.

Per altra banda, la crisi del sistema financer espanyol s’ha saldat amb el debilitament del funcionament de la banca de proximitat i la desaparició de les caixes d’estalvi, més vinculades al territori, i on la xarxa d’oficines i els empleats jugaven un paper fonamental a l’hora d’estrènyer els llaços de confiança entre les entitats i les empreses. Aquest nou marc perjudica les pimes, el teixit empresarial bàsic de la Catalunya Central, on la mitjana de la dimensió empresarial és una microempresa amb 4 treballadors, i ens resta competitivitat. Com encertadament va remarcar el vicepresident català, les entitats financeres disposen d’un excés de reserves bancàries, causat per la política monetària ultraexpansiva del BCE, però el finançament no acaba arribant a les pimes o ho fa amb costos massa elevats.

Directament relacionat amb aquest fenomen de creació monetària hi ha l’endeutament rècord de les administracions públiques, beneficiàries (aquí sí) de finançament bancari privilegiat. Amb una qualificació normativa d’actiu sense risc, l’eclosió descontrolada del deute públic a nivell mundial tampoc té precedents. El trasllat intergeneracional de la càrrega del deute a les generacions venidores no només hipoteca el seu futur, sinó que planteja un greu problema moral i econòmic. S’hauria de recordar que el deute públic de l’Estat espanyol és superior al 100% del PIB i que si el govern central es nega a parlar de les aspiracions sobiranistes de Catalunya no es repartirà el deute, perquè si no volen repartir els actius estatals tampoc repartiran els passius. Per Catalunya, en canvi, el deute no és cap problema afegit perquè l’ha d’assumir tant si es queda a Espanya com si marxa de forma pactada.

Un altre aspecte especialment rellevant és l’envelliment de la població i les seves conseqüències. Oriol Junqueras ens va recordar que la nostra baixíssima taxa de fecunditat (1,3 fills per dona), combinada amb l’elevada esperança de vida planteja un repte importantíssim i un canvi estructural en les pensions, el mercat de treball, sanitat i dependència. El Banc d’Espanya, en l’informe anual del 2015, adverteix que la demografia reduirà el creixement potencial de l’economia espanyola del 3% a l’1,2% a partir de l’any 2020. Aquest problema és compartit per bona part de la Unió Europea, que segueix el camí cap a la irrellevància mundial. Altres països, però, com Frància o Polònia, disposen d’ajuts efectius a favor de la natalitat. Queda per concretar com encararia una Catalunya sobirana aquests problemes globals. Assetjats per múltiples amenaces i malgrat tots els malgrats, la contundent cita evangèlica que va cloure la conferència d’Oriol Junqueras és un motiu per l’esperança.


Oriol Junqueras i Vies, en medio de una gran expectación, pronunció recientemente la lección inaugural de los estudios de ADE en la FUB. Una conferencia interesante, planteada en términos totalmente académicos y no políticos. En poco más de noventa minutos, el ex profesor de historia económica de la UAB planteó los retos económicos más acuciantes que tenemos, respondiendo también algunas preguntas del numeroso público que llenaba a rebosar la sala de actos. El vicepresidente del gobierno catalán destacó acertadamente que nunca habíamos convivido con tanta creación de oferta monetaria. No hay precedentes históricos de una creación de dinero tan acelerada (80.000 millones de euros mensuales en la eurozona) o, lo que es lo mismo, de tipos de interés tan bajos (cero o negativos). Estas medidas destruyen la cultura del ahorro, base esencial para fomentar el crecimiento sostenible a largo plazo. El inversor tradicional, con un perfil de riesgo conservador, tiene grandes dificultades para rentabilizar el ahorro acumulado, y se puede dejar seducir por propuestas especulativas muy arriesgadas. La historia también nos muestra que un tipo de interés cero durante períodos prolongados crea burbujas financieras en ciertos activos como bonos, acciones o el mercado inmobiliario. Esta política monetaria ultraexpansivas tampoco sirve para que el gobierno central sanee las cuentas públicas y emprenda reformas estructurales, ya que el acceso privilegiado al dinero a coste cero aplaza toda reforma sine die.

Con tipos artificialmente bajos también se genera la ilusión de rentabilidad en proyectos ruinosos o de solvencia de empresas inviables. El efecto narcotizante de los tipos de interés reducidos desactiva el necesario ajuste empresarial a través del proceso de quiebra, impidiendo o retrasando la expulsión del mercado de aquellas empresas que hacen un uso ineficiente de los recursos productivos e impidiendo que estos sean liberados y se destinen a proyectos con más expectativas de rentabilidad. La política monetaria contribuye así a favorecer la proliferación de empresas zombies, impactando negativamente sobre la eficiencia del sistema económico, fenómeno ya observado en Japón en la década de 1990. Semejante laxitud monetaria introduce una presión adicional sobre el negocio bancario, disminuyendo los márgenes de intermediación y deteriorando las expectativas de rentabilidad. La recuperación de tipo positivos, cuando los EEUU así lo decidan, hará aumentar el peso de los intereses de la deuda y acentuará el dilema entre incrementar la presión fiscal o reducir el gasto público y la calidad en la prestación de los servicios básicos a los ciudadanos.

Por otra parte, la crisis del sistema financiero español se ha saldado con el debilitamiento del funcionamiento de la banca de proximidad y la desaparición de las cajas de ahorro, más vinculadas al territorio, y donde la red de oficinas y los empleados jugaban un papel fundamental a la hora de estrechar los lazos de confianza entre las entidades y las empresas. Este nuevo marco perjudica las pymes, el tejido empresarial básico de la Cataluña Central, donde la media de la dimensión empresarial es una microempresa con 4 trabajadores, y nos resta competitividad. Como acertadamente remarcó el vicepresidente catalán, las entidades financieras disponen de un exceso de reservas bancarias, causado por la política monetaria ultraexpansivas del BCE, pero la financiación no acaba llegando a las pymes o lo hace con costes demasiado elevados.

Directamente relacionado con este fenómeno de creación monetaria está el endeudamiento récord de las administraciones públicas, beneficiarias (aquí sí) de financiación bancaria privilegiada. Con una calificación normativa de activo sin riesgo, la eclosión descontrolada de la deuda pública a nivel mundial tampoco tiene precedentes. El traslado intergeneracional de la carga de la deuda a las generaciones venideras no sólo hipoteca su futuro, sino que plantea un grave problema moral y económico. Se debería recordar que la deuda pública del Estado español es superior al 100% del PIB y que si el gobierno central se niega a hablar de las aspiraciones soberanistas de Cataluña no se repartirá la deuda, porque si no quieren repartir los activos estatales tampoco repartirán los pasivos. Para Cataluña, en cambio, la deuda no es ningún problema añadido ya que lo debe asumir tanto si se queda en España como si se marcha de forma pactada.

Otro aspecto especialmente relevante es el envejecimiento de la población y sus consecuencias. Oriol Junqueras nos recordó que nuestra bajísima tasa de fecundidad (1,3 hijos por mujer), combinada con la elevada esperanza de vida plantea un reto importantísimo y un cambio estructural en las pensiones, el mercado de trabajo, sanidad y dependencia. El Banco de España, en el informe anual de 2015, advierte que la demografía reducirá el crecimiento potencial de la economía española del 3% al 1,2% a partir del año 2020. Este problema es compartido por buena parte de la Unión Europea, que sigue el camino hacia la irrelevancia mundial. Otros países, sin embargo, como Francia o Polonia, disponen de ayudas efectivas a favor de la natalidad. Queda por concretar cómo afrontaría una Cataluña soberana estos problemas globales. Acosados por múltiples amenazas y a pesar de todos los pesares, la contundente cita evangélica que cerró la conferencia de Oriol Junqueras es un motivo para la esperanza.

La importància dels incentius / La importancia de los incentivos

14725636_1098409376921252_2845157196191647494_n

Com és costum per aquestes dates, s’han anunciat aquesta setmana els guanyadors de l’incorrectament anomenat Premi Nobel d’Economia. En realitat, en el testament d’Alfred Nobel només queden instituïts cinc premis: els de física, química, medicina, literatura i de la pau (aquest darrer concedit pel parlament noruec). El premi de ciències econòmiques, concedit pel Banc Central de Suècia, no és un guardó original i està sotmès a crítiques importants. Quan encara cuegen els devastadors efectes d’una crisi financera, alimentada per les polítiques monetàries expansives dels principals bancs emissors, ¿quin economista que vulgui passar a la posteritat guanyant el Nobel s’atrevirà a criticar-les? ¿No és molt més fàcil i còmode postular-se com assessor del Banc Central i desviar les conseqüències negatives de mantenir llargament els tipus d’interès artificialment baixos a altres agents econòmics? Com encertadament va indicar el vicepresident del govern català, el Dr. Oriol Junqueras i Vies, en la conferència inaugural del curs d’ADE a la FUB, mai havíem conviscut amb tanta creació d’oferta monetària. No hi ha precedents històrics d’una creació de diners tan accelerada (80.000 milions d’euros mensuals a l’eurozona) o, el que és el mateix, de tipus d’interès tan baixos. Directament relacionat amb aquest fenomen, l’eclosió descontrolada del deute públic a nivell mundial tampoc té precedents. El trasllat intergeneracional de la càrrega del deute a les generacions venidores no només hipoteca el seu futur, sinó que planteja un greu problema moral i econòmic.

En qualsevol cas, el Nobel d’Economia l’han guanyat Oliver Hart i Bengt Holmström, dos nord-americans d’origen britànic i finès respectivament, per l’estudi de la teoria dels contractes i els incentius. L’economia de lliure mercat es basa en dues institucions fonamentals: la propietat privada i els contractes. La primera implica el control sobre l’ús donat als recursos escassos i la seva transmissió. La segona fa referència al compliment dels acords pactats voluntàriament i sense mediar engany o violència. Al respecte, és legítim traspassar el nostre deute a les generacions que encara no han nascut? Per què la representació dels polítics s’escapa de la vinculació contractual? Què en queda de l’anomenat contracte social? Els professors premiats han estudiat com millorar l’eficiència dels contractes per tal que les dues parts hi guanyin. Es tracta de generar un procés win-win sense perdedors. No és eficient ni just, per exemple, el mecanisme de portes giratòries en contractes entre l’Estat i empreses parasitàries, o el rescat automàtic de les entitats financeres. Els incentius en aquests casos (moral hazard) són perversos. Si un directiu financer sap que s’apropiarà privadament dels guanys obtinguts, però que pot traspassar a la societat les pèrdues obtingudes, els incentius conviden poc a una gestió prudent. Tampoc és eficient ni just que els directius d’una empresa persegueixin objectius contraris als dels accionistes i propietaris. En canvi, sí ho són alguns copagaments o una assegurança on la companyia no reintegra el 100% del valor del cotxe robat o de l’immoble incendiat. El paper dels incentius torna a ser crucial i, establerts correctament, permeten assegurar que l’usuari dels serveis públics en farà un ús adequat i que el beneficiari d’una pòlissa tindrà cura de la seva propietat. També la privatització (o no) dels serveis públics depèn dels incentius. La privatització dels serveis penitenciaris, per exemple, pot ser adequada per reduir costos, però a canvi d’empitjorar la qualitat del servei. Altres contractes intergeneracionals forçats per l’Estat, com les prestacions de jubilació, entre la població ocupada i els pensionistes actuals, necessiten una urgent reestructuració. Abans que l’envelliment poblacional i la davallada de la natalitat ens condemnin en la vellesa a la marginalitat i a la pura lluita per la subsistència, els governs han de permetre que cadascú gestioni les pròpìes cotitzacions socials de la manera que estimi més oportuna.

També és impossible que un contracte reguli totes les contingències futures que es poden presentar. Cal, per tant, tenir unes regles generals que precisin quins són els drets i els deures de cada part. I aquí, tornant a la conclusió de la conferència d’Oriol Junqueras a la FUB, que va utilitzar una contundent cita bíblica i evangèlica, el paper de la religió (cristiana) no és pas irrellevant, sinó tot el contrari.


Como es costumbre por estas fechas, se han anunciado esta semana los ganadores del incorrectamente llamado Premio Nobel de Economía. En realidad, en el testamento de Alfred Nobel sólo quedan instituidos cinco premios: los de física, química, medicina, literatura y de la paz (este último concedido por el parlamento noruego). El premio de ciencias económicas, concedido por el Banco Central de Suecia, no es un galardón original y está sometido a críticas importantes. Cuando aún colean los devastadores efectos de la última crisis financiera, alimentada por las políticas monetarias expansivas de los principales bancos emisores, ¿qué economista que quiera pasar a la posteridad ganando el Nobel se atreverá a criticarlas? ¿No es mucho más fácil y cómodo postularse como asesor del Banco Central y desviar las consecuencias negativas de mantener los tipos de interés artificialmente bajos a otros agentes económicos? Como acertadamente indicó el vicepresidente del gobierno catalán, el Dr. Oriol Junqueras i Vies, en la conferencia inaugural del curso de ADE en la FUB, nunca habíamos convivido con tanta creación de oferta monetaria. No hay precedentes históricos de una creación de dinero tan acelerada (80.000 millones de euros mensuales en la eurozona) o, lo que es lo mismo, de tipos de interés tan bajos. Directamente relacionado con este fenómeno, la eclosión descontrolada de la deuda pública a nivel mundial tampoco tiene precedentes. El traslado intergeneracional de la carga de la deuda a las generaciones venideras no sólo hipoteca su futuro, sino que plantea un grave problema moral y económico.

En cualquier caso, el Nobel de Economía lo han ganado Oliver Hart y Bengt Holmström, dos estadounidenses de origen británico y finlandés respectivamente, para el estudio de la teoría de los contratos y los incentivos. La economía de libre mercado se basa en dos instituciones fundamentales: la propiedad privada y los contratos. La primera implica el control sobre el uso dado a los recursos escasos y su transmisión. La segunda se refiere al cumplimiento de los acuerdos pactados voluntariamente y sin mediar engaño o violencia. Al respecto, ¿es legítimo traspasar nuestra deuda a las generaciones que aún no han nacido? ¿Por qué la representación de los políticos se escapa de la vinculación contractual? ¿Qué queda del llamado contrato social? Los profesores premiados han estudiado cómo mejorar la eficiencia de los contratos para que las dos partes salgan ganando. Se trata de generar un proceso win-win sin perdedores. No es eficiente ni justo, por ejemplo, el mecanismo de puertas giratorias en contratos entre el Estado y empresas parasitarias, o el rescate automático de las entidades financieras. Los incentivos en estos casos (moral hazard) son perversos. Si un directivo financiero sabe que se apropiará privadamente de las ganancias obtenidas, pero que puede traspasar a la sociedad las pérdidas obtenidas, los incentivos invitan poco a una gestión prudente. Tampoco es eficiente ni justo que los directivos de una empresa persigan objetivos contrarios a los de los accionistas y propietarios. En cambio, sí lo son algunos copagos o un seguro donde la compañía no reintegra el 100% del valor del coche robado o del inmueble incendiado. El papel de los incentivos vuelve a ser crucial y, establecidos correctamente, permiten asegurar que el usuario de los servicios públicos hará un uso adecuado de los mismos y que el beneficiario de una póliza de seguros se mostrará cuidadoso con el bien asegurado. También la privatización (o no) de los servicios públicos depende de los incentivos. La privatización de los servicios penitenciarios, por ejemplo, puede ser adecuada para reducir costes, pero a cambio de empeorar la calidad del servicio. Otros contratos intergeneracionales forzados por el Estado, como las prestaciones de jubilación, entre la población ocupada y los pensionistas actuales, necesitan una urgente reestructuración. Antes de que el envejecimiento poblacional y el descenso de la natalidad nos condenen en la vejez a la marginalidad y la pura lucha por la subsistencia, los gobiernos deben permitir que cada uno gestione las propias cotizaciones sociales de la forma que estime más oportuna.

También es imposible que un contrato regule todas las contingencias futuras que se puedan presentar. Es necesario, por tanto, tener unas reglas generales que precisen cuáles son los derechos y los deberes de cada parte. Y aquí, volviendo a la conclusión de la conferencia de Oriol Junqueras en la FUB, donde utilizó una contundente cita bíblica y evangélica, el papel de la religión (cristiana) no es irrelevante, sino todo lo contrario.

Qui regula al regulador? / ¿Quién regula al regulador?

1-70

La capacitat de producció del lliure mercat és enorme. Fins i tot els crítics més ferotges del sistema de preus descentralitzats, com Karl Marx en el Manifest Comunista (1848), ho reconeixen. Cap institució s’ha demostrat capaç de produir tants béns, en quantitat i qualitat, com el mercat. Si una persona de classe treballadora viu avui millor que un emperador de l’antiga Roma o que un príncep de l’Edat Mitjana és gràcies a que som hereus d’aquest sistema econòmic. Però els mercats no són perfectes (res en aquesta vida ho és) i els crítics assenyalen fallades que han de ser solventades amb la intervenció de l’Estat. El problema és que l’Estat també falla. I a Espanya falla estrepitosament. El control del govern dissenyat per corregir la dinàmica dels mercats pot generar fallades fins i tot superiors a les que pretén corregir. El resultat final, en aquests casos, va de mal en pitjor.

Considerem el cas de la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), l’organisme públic encarregat de la supervisió de la Borsa i de la protecció dels inversors. En el passat més recent, la CNMV és la responsable de la sortida a cotització de Bankia a uns preus que s’han demostrat molt superiors als reals. També aquest òrgan regulador va ser incapaç de detectar el frau de Gowex, l’empresa de Jenaro García dedicada a la instal·lació de wifi en els espais públics i que va falsificar els comptes anuals de la societat durant tota una dècada. Curiosament, qui va descobrir el frau va ser Gotham City Research, una empresa privada dirigida per Daniel Yu, l’analista borsari que va desemmescarar el castell de mentides de Gowex, que pretenia uns ingressos per treballador superiors als de Google. Per tant, les fallades dels òrgans públics també existeixen i poden ser fins i tot pitjors que les del mercat, no solventant els problemes inicials i creant-ne de nous. Els buròcrates que dirigeixen els órgans supervisors poden concedir privilegis a amics i familiars.

Alguns partits polítics reclamen la despolitització dels òrgans reguladors. I és precisament aquesta demanda la que ha forçat la no renovació d’Elvira Rodríguez al capdavant de la CNMV. Però és ingenu pensar que l’organisme quedarà net de contaminació política. El model de supervisió i regulació centralitzada dels mercats està condemnat al fracàs. Això es pot comprovar també en l’organisme homòleg dels EUA, la Securities and Exchange Comission (SEC). Malgrat que Eric Ben-Artzi, un ex-empleat del Deutsche Bank, va aportar documentació que demostrava els problemes del banc alemany, la SEC no va actuar ni condemnar ningú. Per quin motiu? Per amiguisme. Qui avui està a la SEC pot estar demà al Deutsche Bank. I viceversa. Com a mostra, Robert Rice, responsable de la investigació interna del Deutsche Bank que va passar a la SEC el 2013, i també Robert Khuzami, que del departament jurídic de l’entitat financera va passar a l’òrgan regulador. Al final, una minoria privilegiada addicta al mecanisme de les portes giratòries es protegeix mútuament. I una majoria desprotegida acaba pagant i carregant amb les conseqüències dels seus errors.


La capacidad de producción del libre mercado es enorme. Incluso los críticos más feroces del sistema de precios descentralizados, como Karl Marx en el Manifiesto Comunista (1848), lo reconocen. Ninguna institución ha demostrado ser capaz de producir tantos bienes, en cantidad y calidad, como el mercado. Si una persona de clase trabajadora vive hoy mejor que un emperador de la antigua Roma o que un príncipe de la Edad Media es gracias a que somos herederos de este sistema económico. Pero los mercados no son perfectos (nada en esta vida lo es) y los críticos señalan fallos que deben ser corregidos con la intervención del Estado. El problema es que el Estado también falla. Y en España falla estrepitosamente. El control del gobierno diseñado para corregir la dinámica de los mercados puede generar fallos incluso superiores a los que pretende corregir. El resultado final, en estos casos, va de mal en peor.

Consideremos el caso de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el organismo público encargado de la supervisión de la Bolsa y de la protección de los inversores. En el pasado más reciente, la CNMV es la responsable de la salida a cotización de Bankia a unos precios que se han demostrado muy superiores a los reales. También este órgano regulador fue incapaz de detectar el fraude de Gowex, la empresa de Jenaro García dedicada a la instalación de wifi en los espacios públicos y que falsificó las cuentas anuales de la sociedad durante toda una década. Curiosamente, quien descubrió el fraude fue Gotham City Research, una empresa privada dirigida por Daniel Yu, el analista bursátil que desemmescaró el castillo de mentiras de Gowex, que pretendía unos ingresos por trabajador superiores a los de Google. Por lo tanto, los fallos de los órganos públicos también existen y pueden ser incluso peores que los del mercado, no solventando los problemas iniciales y creando otros de nuevos. Los burócratas que dirigen los órganos supervisores pueden conceder y, de hecho, conceden privilegios a amigos y familiares.

Algunos partidos políticos reclaman la despolitización de los órganos reguladores. Y es precisamente esta demanda la que ha forzado la no renovación de Elvira Rodríguez al frente de la CNMV. Pero es ingenuo pensar que el organismo quedará limpio de contaminación política. El modelo de supervisión y regulación centralizada de los mercados está condenado al fracaso. Se puede comprobar también en el organismo homólogo de EEUU, la Securities and Exchange Comission (SEC). A pesar de que Eric Ben-Artzi, un ex-empleado del Deutsche Bank, aportó documentación que demostraba los problemas del banco alemán, la SEC ni actuó ni condenó a nadie. ¿Por qué motivo? Por amiguismo. Quien hoy está en la SEC puede estar mañana en el Deutsche Bank. Y viceversa. Como muestra, Robert Rice, responsable de la investigación interna del Deutsche Bank que pasó a la SEC en 2013, y también Robert Khuzami, que del departamento jurídico de la entidad financiera pasó al órgano regulador. Al final, una minoría privilegiada adicta al mecanismo de las puertas giratorias se protege mutuamente. Y una mayoría desprotegida acaba pagando y cargando con las consecuencias de sus errores.